ࡱ> `bjbj4,PPPPPPP'n-fFFFFFFFF$khPFFFFFPPFFFPFPFFPPF: ` \L>0qFqqPFFFFFFF FFFFFFF---O>}D0--->}dXPPPPPP BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEAMIE B I O L O G I A NAUCZANIE W SZKOAACH PONADGIMNAZJALNYCH ( MateriaBy ze zbiorw Biblioteki Pedagogicznej w CheBmie) Wybr i opracowanie: Gra|yna BudzyDska CheBm, kwiecieD 2006 Biologia zagadnienia oglne : Bioindykacja zanieczyszczeD [rodowiska / MaBgorzata Malawska // Biologia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 144-146 (Rzsa drobna - hodowla szkolna - badania toksyczno[ci substancji chemicznych) Biologia, chemia : tablice WSiP / [aut.] Ilona {eber-Dzikowska [i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2004. - 216 s. Biologia : cz[ 3 : ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum ; Przedmiotowy System Oceniania / pod red. Janiny Grzegorek ; aut. Andrzej Czubaj [i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2004. - 79, [1] s. Botanika i zoologia Pruszcz GdaDski : "Visual System", 2003. - 18tablic ; 30x21cm + dodatek: 20s. Chrzanowska-Szwarc, Wanda Biologia : plany wynikowe liceum oglnoksztaBcce, liceum profilowane i technikum : ksztaBcenie oglne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Wanda Chrzanowska-Szwarc, Bo|ena Cier, Hanna Barbara Pietras Warszawa : "Nowa Era", 2002. - 182, [1] s. Danowski, Jacek Biologia : repetytorium dla maturzystw i kandydatw na uczelnie medyczne. T. 1-3 / Jacek Danowski. - Wyd. 11 popr. i uzup. Warszawa : "Medyk", 2005. - 298 s. Do czego biologowi potrzebna jest skala logarytmiczna? / Anna MalaDska, BogusBaw MalaDski // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 23-26 Domachowski, Roman Geografia ; Biologia / Roman Domachowski, Aleksandra Wyciechowska Warszawa : "O[wiata i Wychowanie", 1986. - 48 s. (Przedmaturalne repetytorium ; z. 6) Dydaktyka biologii i ochrony [rodowiska : praca zbiorowa / pod red. WiesBawa StawiDskiego Warszawa ; PoznaD : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 545, [1] s. (Podrcznik obejmuje caBoksztaBt zagadnieD zwizanych z nowoczesnym nauczaniem i kierowaniem procesem uczenia si biologii (Bcznie z ekologi oraz higien) i ochrony [rodowiska) Elektroforeza w mydelniczce : biologia molekularna w kuchni / SzkoBa Festiwalu Nauki // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 57-59 (Proste i efektowne do[wiadczenie - do wykonania w warunkach szkolnych) Encyklopedia czBowieka [Dokument elektroniczny] : [ciaBo ludzkie bez tajemnic] Bielsko-BiaBa : "Optimus Pascal Multimedia", 1997. - 1 pByta CD-ROM : 171 animacji, 25 filmw wideo, 18 modeli trjwymiarowych, 90 min dzwiku (Nowe Horyzonty) Wydanie oryg.: "Dorling Kindersley", 1996 (Program edukacyjny do nauczania biologii z higien i ochron [rodowiska. Opis budowy i funkcjonowania wszystkich narzdw, przypomnienie zasad zdrowego od|ywiania) Frejlak, Sylwester Poradnik metodyczny do nauczania biologii w liceum oglnoksztaBccym / Sylwester Frejlak, Maria Niemierko. - [Wyd. 2] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1983. - 275, [1] s. Grykiel, Krystyna Biologia : przewodnik metodyczny : liceum oglnoksztaBcce : zakres rozszerzony. Cz. 1 / Krystyna Grykiel, Danuta Koroniak, Grzegorz Lorek Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 138 s. Hydzik, Aleksandra Poradnik metodyczny do nauczania biologii w szkoBach [rednich dla pracujcych / Aleksandra Hydzik, WacBaw Kot Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1990. - 215 s. KoBo biologiczne w liceum trzyletnim / Piotr Golinowski // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 2, s. 83-86 Krawiec, Marta Biologia : vademecum licealisty : zbir wiadomo[ci dla uczniw szkB oglnoksztaBccych na poziomie podstawowym / Marta Krawiec Krakw : "Spes", [ok. 2004]. - 149 s. Krzy|wki, ktre mo|na wykorzysta na wiele sposobw / Ewa Krl // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 49-50 (Krzy|wki : Podstawy genetyki, Wirusy) KsztaBtowanie postaw uczniw liceum oglnoksztaBccego podczas realizacji projektu "Ostoja przyrody" / Katarzyna PotyraBa, Alicja Walosik, Iwona Kuczek // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 2-3, s. 163-168 Lekcja z wykorzystaniem symulacji komputerowej "Antybiotyki" / Janusz Fiett // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 54-57 (PosBugiwanie si programem - mo|liwo[ci wykorzystania podczas lekcji) LewiDski, Waldemar Biologia 1 : zakres rozszerzony : przewodnik dla nauczyciela liceum oglnoksztaBccego / Waldemar LewiDski, Jan Prokop, Gra|yna Skirmuntt Gdynia : "Operon", 2003. - 133 s. LewiDski, Waldemar Biologia 2 : zakres podstawowy : przewodnik dla nauczyciela liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum / Waldemar LewiDski, Jan Prokop, Gra|yna Skirmuntt Rumia : "Operon", 2003. - 112 s. Nauka domowa biologii uczniw licew oglnoksztaBccych / Ryta Suska-Wrbel // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 4, s. 47-55 O procedurach wspierania rozwoju zainteresowaD i kierunkowych uzdolnieD uczniw liceum / Julian Piotr SawiDski // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 4, s. 35-43 Pakiet do[wiadczeD do realizacji zagadnieD dotyczcych procesu kieBkowania / Beata Krzysztofik, Wanda Malec // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 2, s. 58-72 Pickering, W. R Biologia dla maturzystw : repetytorium / W. R. Pickering Warszawa : Oxford University Press : "Delta" : "Zwiat Ksi|ki", [ok. 2003]. - 128 s. Piotrowski, Eugeniusz Nauczanie strukturlane biologii : materiaBy metodyczne / Eugeniusz Piotrowski ; Instytut KsztaBcenia Nauczycieli i BadaD O[wiatowych w Poznaniu PoznaD : IKNiBO, 1981. - 84 s. Piotrowski, Eugeniusz Nauczanie strukturalne i jego efekty / Eugeniusz Piotrowski ; Instytut KsztaBcenia Nauczycieli i BadaD O[wiatowych w Koszalinie Koszalin : IKNiBO, 1981. - 185 s. PoBomska, Danuta Biologia w LO [liceum oglnoksztaBccym] [profil bio[logiczno]-chem[iczny] : materiaBy dla nauczycieli / Danuta PoBomska, WiesBawa Sternowska. - [Wyd. 2 zm.] Jelenia Gra : IKN [Instytut KsztaBcenia Nauczycieli], 1983. - 85, [1] s. PoBomska, Danuta Organizacja procesu dydaktycznego w klasach o profilu biologiczno-chemicznym liceum oglnoksztaBccego : wybr materiaBw dla nauczycieli biologii / Danuta PoBomska, WiesBawa Sternowska ; Instytut KsztaBcenia Nauczycieli i BadaD O[wiatowych w Koszalinie Koszalin : Wydaw. IKNiBO, 1979. - 190 s. Poradnik metodyczny do nauczania botaniki i biologii komrki w liceum oglnoksztaBccym / Hanna Werblan-Jakubiec [i in.]. - Wyd. 2 Warszawa : PrszyDski i S-ka, 1999. - 41, [1] s. SBociak, Henryka Metodyczne aspekty nauczania elementw wiedzy o ochronie i ksztaBtowaniu [rodowiska przyrodniczego : [wiczenia dla nauczycieli z dydaktyki biologii]/ Henryka SBociak ; Instytut KsztaBcenia Nauczycieli im. WBadysBawa Spasowskiego w Warszawie Warszawa : IKN, 1983. - 35 s. Smith, John Maynard Problemy biologii / John Maynard Smith ; tB. [z ang.] Aleksandra Bitner Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - 191, [1] s. Oryg. : "The problems of biology" 1986 "Zwiat Nauki" - przydatne zrdBo wiedzy o wspBczesnej biologii / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 55-57 Tworzenie i korzystanie z informacji : prezentacja multimedialna / Katarzyna PotyraBa // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 4, s. 98-102 (Komputer w edukacji przyrodniczej) Trzski, Leszek Tablice biologiczne / Leszek Trzski Bielsko-BiaBa : "Park", 2004. - 287, [1] s. Wi[niewski, Henryk Analiza metodyczna i zagadnienia merytoryczne zwizane z realizacj hasBa programowego "Problemy psychologii i etologii zwierzt" w klasie III LO [liceum oglnoksztaBccego] profilu biologiczno-chemicznego / Henryk Wi[niewski ; Instytut KsztaBcenia Nauczycieli im. WB. Spasowskiego. OddziaB Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy Bydgoszcz : IKN. ODN, 1986. - 170 s. Wi[niewski, Henryk Poradnik metodyczny dla nauczyciela biologii z higien i ochron [rodowiska w klasach trzecich LO [liceum oglnoksztaBcego] / Henryk Wi[niewski ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. WB. Spasowskiego. OddziaB w Bydgoszczy Bydgoszcz : CDN. O, 1989. - 162 s. Wykorzystanie narzdzi komputerowych w modelowym przedstawianiu struktur i procesw biologicznych / Katarzyna PotyraBa, Anna Biel, Karolina Such // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 3, s. 114-121 (PrzykBady modelowego przedstawiania struktur, procesw i zjawisk biologicznych na lekcjach biologii w liceum oglnoksztaBccym w kontek[cie standardw wymagaD egzaminacyjnych) Zarys dydaktyki biologii : praca zbiorowa : [skrypt dla studentw wy|szych szkB pedagogicznych] / pod red. WiesBawa StawiDsiego ; [zespB aut. W. StawiDski i in.] Warszawa : PaDst. Wydaw. Nauk., 1980. - 416, [3] s. Zastosowanie integracji intersensorycznej w nauczaniu biologii / MirosBawa Cybula // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 4, s. 61-66 Zmiany we wspBczesnej systematyce protistw / Jacek Balerstet // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 10-18 Programy i rozkBady nauczania : Biologia : cz[ 1 : ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum oglnoksztaBccym / pod red. Andrzeja Czubaja i Krzysztofa Spalika ; [aut. programu] Andrzej Czubaj [i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2002. - 165 s. Biologia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum oglnoksztaBccym, liceum profilowanym i technikum : ksztaBcenie w zakresie podstawowym : [praca zbiorowa] / pod red. Andrzeja Jerzmanowskiego ; aut. Janina Grzegorek [i in.] Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2002. - 118, [1] s. Biologia : program nauczania w liceum oglnoksztaBccym : ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym / [aut.] Andrzej Czubaj [i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2002. 62 s. DuszyDski, Jerzy Biologia : program nauczania : szkoBy ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Jerzy DuszyDski, Agnieszka KozBowska-Rajewicz, Gabriela Wojciechowska Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 36 s. DuszyDski, Jerzy Biologia : program nauczania : szkoBy ponadgimnazjalne : zakres rozszerzony / Jerzy DuszyDski, Krystyna Grykiel, Danuta Koroniak Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, 2002. - 55, [1] s. Grzegorek, Janina Biologia : program nauczania w liceum oglnoksztaBccym, liceum profilowanym, technikum : ksztaBcenie w zakresie podstawowym / Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2002. - 43, [1] s. HBuszyk, Halina Biologia : zakres podstawowy : program ksztaBcenia oglnego dla licew oglnoksztaBccych, licew profilowanych i technikw / Halina HBuszyk Bielsko-BiaBa : "Debit", 2002. - 55 s. Jancarz, Beata CzBowiek w rwnowadze : poradnik dla nauczyciela : cz[ II : [biologia : liceum oglnoksztaBcce, liceum profilowane, technikum] / Beata Jancarz, Agnieszka Mi[kiewicz, Marzanna Wikiera Krakw : "Znak", 2003. - 102, [2] s. Jancarz, Beata Program nauczania biologii "CzBowiek w rwnowadze" / Beata Jancarz, Marzanna Wikiera Krakw : "Znak", 2002. - 53, [1] s. (Obejmuje ksztaBcenie w zakresie podstawowym w 3-letnim liceum oglnoksztaBccym, liceum profilowanym i technikum oraz ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym w LO i liceum profilowanym) Joachimiak, Andrzej Program nauczania biologii dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum : ksztaBcenie oglne w zakresie podstawowym / Andrzej Joachimiak, MaBgorzata KBy[, Andrzej Korna[ Warszawa : "Nowa Era", 2002. - 79, [1] s. Kkol, Jan Andrzej Program nauczania biologii : w liceum oglnoksztaBccym, liceum profilowanym i technikum : ksztaBcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Jan Andrzej Kkol Stara Iwiczna : "Ortus", 2003. - 56 s. LewiDski, Waldemar Biologia : program nauczania dla liceum oglnoksztaBccego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym) / Waldemar LewiDski, Gra|yna Skirmuntt, Jan Prokop Rumia : "Operon", 2002. - 104 s. LewiDski, Waldemar Biologia : program nauczania dla liceum profilowanego / Waldemar LewiDski, Jan Prokop, Gra|yna Skirmuntt Rumia : "Operon", 2001. - 103, [1] s. Mossor-Pietraszewska, Teresa Program nauczania biologii dla liceum oglnokasztaBccego i liceum profilowanego : ksztaBcenia w zakresie podstawowym (liceum oglnoksztaBcace, liceum profilowane) : ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym (liceum oglnoksztaBcce) / Teresa Mossor-Pietraszewska, Ryszarda Stachowiak PoznaD : "eMPi2", 2002. - 59, [4] s. Plan wynikowy nauczyciela edukacji biologicznej do klasy I liceum profilowanego / Julian Piotr SawiDski // GBos Nauczycielski. - 2004, nr 7, dod. s. 1-4 Program liceum oglnoksztaBccego : biologia z higien i ochron [rodowiska : klasy I-IV / Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1990. - 40 s. Biologia - nauczanie - szkoBy [rednie program ; Edukacja ekologiczna - szkoBy [rednie program ; Edukacja zdrowotna - program - szkoBy ponadgimnazjalne Program nauczania liceum oglnoksztaBccego (tymczasowy) : zajcia fakultatywne w klasie IV : grupa biologiczno-chemiczna / Ministerstwo O[wiaty i Wychowania. Instytut Programw Szkolnych. - [Wyd. 2] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1983. - 31, [1] s. PyBka-Gutowska, Ewa Biologia : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum / Ewa PyBka-Gutowska Kielce : "MAC Edukacja", 2001. - 31, [1] s. (Opracowanie edukacyjno-metodyczne skierowane do nauczycieli biologii liceum profilowanego i technikum oraz innych osb zainteresowanych tworzeniem nauczycielskiego planu wynikowego) Wi[niewski, Henryk Biologia : program nauczania dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum : ksztaBcenie w zakresie podstawowym / Henryk Wi[niewski Warszawa : "Agmen", 2002. - 29, [1] s. Wi[niewski, Henryk Biologia : program nauczania dla liceum oglnoksztaBccego : ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym / Henryk Wi[niewski Warszawa : "Agmen", 2002. - 43 s. Konspekty lekcji : BiaBka - budowa i powstawanie : scenariusz lekcji integrujcej wiedz chemiczno-biologiczn w liceum / Joanna Ostrowska, Barbara Bujnicka // Chemia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 163-165 Biocenoza lasu : scenariusz lekcji w szkole [redniej / Janina PudBo // Przyroda Polska. Biuletyn EKO-edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 2 Biologia 1 : zakres podstawowy : wybrane scenariusze lekcji dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum / [aut.] Danuta CzupryDska [i in.] Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon", 2003. - 103 s. Biotechnologia - atuty, sukcesy i problemy / Beata Mokwa // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 108-111 ( Konspekt zaj z wykorzystaniem Internetu) Budowa i funkcje korzenia ro[lin nasiennych : konspekt lekcji / MaBgorzata Aaszczyca // Biologia w Szkole. 2000, nr 4, s. 203-205 "Choroby nowotworowe i ich profilaktyka" : lekcja z wykorzystaniem technologii informacyjnej /Ilona Betiuk // Inspiracje i Do[wiadczenia. - 2003, nr 6 (21), s. 8-12 Czy klonowanie organizmw stanowi rewolucj w biologii? / Piotr Tadeusz Kkol // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 43-48 Czynniki chorb sercowo-naczyniowych : scenariusz lekcji biologii w LO z zastosowaniem multimediw / Roman BiBo[ // Biologia w Szkole. 2002, nr 3, s. 171-173 Dlaczego warto pozna natur wirusa HIV? / Joanna Ba[ // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 112-114 Dobr krewniaczy w [wietle socjobiologii : scenariusz lekcji biologii w liceum / Barbara BukaBa // Biologia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 236-238 Fakty i mity o epidemii AIJPRTVxzH R z ոsaSH?3h{FhSO5CJ aJ hSO5CJ aJ hSO56CJ$aJ$hhSO56CJ$aJ$"hhSO56CJ$OJQJaJ$"h]hSO56CJ$OJQJaJ$"h]hSO56CJ OJQJaJ hSO56CJ$OJQJaJ$"h7`?hSO56CJ`OJQJaJ`h]hSO5CJ,OJQJaJ,hSO5CJ,OJQJaJ,hSO5CJ,aJ,hrhSO5CJ0aJ0)hSO5B*CJOJQJ\^JaJph4JLNPRTVxzH J L N P R T V | $a$gdSO^gdSOgdSO $^a$gdSOgdp[z | . 0 6 : d x ȼt`I4)h^f8h)B*CJOJQJ^JaJph,hn95h)5B*CJOJQJ^JaJph&hXFN5B*CJOJQJ^JaJph/hXFNhx5B*CJOJQJ\^JaJph/hXFNhXFN5B*CJOJQJ\^JaJph/hXFNhp[5B*CJOJQJ\^JaJphh7I@hSO5CJ aJ hSO5CJ aJ hhSO5CJ(aJ(hSO5CJ$aJ$hhSO5CJ$aJ$h{FhSO56CJ4aJ4| . 0 2 4 6 8 : d *P(gdOgdgd:gd>gd)gdp[$a$gdSO^gdSO خmXC,,hOhO5B*CJOJQJ^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph,hh5B*CJOJQJ^JaJph)h)5B*CJOJQJ\^JaJph)h^f8h>B*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph/h!h)56B*CJOJQJ^JaJph)h^f8h)B*CJOJQJ^JaJph#h)B*CJOJQJ^JaJph0dfhjN걚s^F111)hchcB*CJOJQJ^JaJph/hchc5B*CJOJQJ\^JaJph)h"IhOB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hp#hB*CJOJQJ^JaJph,hp#h5B*CJOJQJ^JaJph)hChOB*CJOJQJ^JaJph#hOB*CJOJQJ^JaJph#h^f8B*CJOJQJ^JaJph)hOhOB*CJOJQJ^JaJphfhP$*dFdrVXgd`mRgdp#gd8gdp[gdcgd:gd"*6bdxZwr]F,h8h85B*CJOJQJ^JaJph)h?h?B*CJOJQJ^JaJph#h?B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph)h:h:B*CJOJQJ^JaJph)h:5B*CJOJQJ\^JaJph/h:h:5B*CJOJQJ\^JaJph)hchcB*CJOJQJ^JaJph#hcB*CJOJQJ^JaJphLn,8꫓~lW@+)h`mRh`mRB*CJOJQJ^JaJph,h`mRh`mR5B*CJOJQJ^JaJph)h?h>B*CJOJQJ^JaJph#hp#B*CJOJQJ^JaJph)hp#hp#B*CJOJQJ^JaJph/hp#hp#5B*CJOJQJ\^JaJph)h85B*CJOJQJ\^JaJph/h!h856B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph)h+&h8B*CJOJQJ^JaJph 8nr~<TVZ(,شآƎzcN5B*CJOJQJ^JaJph&h"I5B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph#h`\B*CJOJQJ^JaJph#h"IB*CJOJQJ^JaJph)h`mRh`mRB*CJOJQJ^JaJph#h`mRB*CJOJQJ^JaJph.f ,!!"""$$$$0&&&&'f(h(**gdYgd`gd_gdJgAgd+&gdp#gdc.6 < ,!2!!!!!B"""Үn\n\Gn\nnn)hCh+&B*CJOJQJ^JaJph#hCB*CJOJQJ^JaJph)h+&h+&B*CJOJQJ^JaJph,h+&h+&5B*CJOJQJ^JaJph&h"I5B*CJOJQJ^JaJph#hcB*CJOJQJ^JaJph#h"IB*CJOJQJ^JaJph)hchcB*CJOJQJ^JaJph/h!hc56B*CJOJQJ^JaJph"""""R##$$$$$|%%P&&&&ҽ~i~TBT0T0#hJgAB*CJOJQJ^JaJph#hYB*CJOJQJ^JaJph)hJgAhJgAB*CJOJQJ^JaJph)hJgA5B*CJOJQJ\^JaJph/hJgAhJgA5B*CJOJQJ\^JaJph)hc5B*CJOJQJ\^JaJph#h_B*CJOJQJ^JaJph)h_h_B*CJOJQJ^JaJph/h_h_5B*CJOJQJ\^JaJph)h_5B*CJOJQJ\^JaJph&&&&d''V(d(f(h(p(()))*罫mV>/h!hY56B*CJOJQJ^JaJph,hYhY6B*CJOJQJ^JaJph#hYB*CJOJQJ^JaJph)hchYB*CJOJQJ^JaJph,hYhY5B*CJOJQJ^JaJph#h`B*CJOJQJ^JaJph)h`h`B*CJOJQJ^JaJph)h`5B*CJOJQJ\^JaJph/h`h`5B*CJOJQJ\^JaJph**B*D**8++,,$,&,:,,--罫lU@.@#hn95B*CJOJQJ^JaJph)hhYB*CJOJQJ^JaJph,hYhY5B*CJOJQJ^JaJph/hh5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph#hp#B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph)h:hp#B*CJOJQJ^JaJph)hp#5B*CJOJQJ\^JaJph/h:hp#5B*CJOJQJ\^JaJph*D*+,&,h---00j112<23 4 4J467788V;d;gdZgdZ-gd+&gdcgdpgd`\gdYgdgdp#-6-h-l------.B.P....*////0ҮppppYA/huh`\56B*CJOJQJ^JaJph,h`\h`\6B*CJOJQJ^JaJph#h`\B*CJOJQJ^JaJph)hh`\B*CJOJQJ^JaJph,h`\h`\5B*CJOJQJ^JaJph#hYB*CJOJQJ^JaJph#hYB*CJOJQJ^JaJph)hhYB*CJOJQJ^JaJph/h!hY56B*CJOJQJ^JaJph00001181j1r111112<22nnYA,)hphpB*CJOJQJ^JaJph/hphp5B*CJOJQJ\^JaJph)h?5B*CJOJQJ\^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph/h!hY56B*CJOJQJ^JaJph,hYhY6B*CJOJQJ^JaJph#hYB*CJOJQJ^JaJph)hEhYB*CJOJQJ^JaJph,hChY5B*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph22*3,3^334 4 4H4J44655l666677ƴƟr]K]K]r]K6)h^f85B*CJOJQJ\^JaJph#hcB*CJOJQJ^JaJph)hchcB*CJOJQJ^JaJph)hc5B*CJOJQJ\^JaJph/hchc5B*CJOJQJ\^JaJph)hXFN5B*CJOJQJ\^JaJph#hpB*CJOJQJ^JaJph)hphpB*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph#hn95B*CJOJQJ^JaJph77$77778"8h888889<:::ӾhSASAS#hZB*CJOJQJ^JaJph)hZhZB*CJOJQJ^JaJph,hZhZ5B*CJOJQJ^JaJph)hZ5B*CJOJQJ\^JaJph/h!hZ-56B*CJOJQJ^JaJph#h!B*CJOJQJ^JaJph)hyThZ-B*CJOJQJ^JaJph,hZ-hZ-5B*CJOJQJ^JaJph)hZ-5B*CJOJQJ\^JaJph:$;&;V;b;d;p;;;<<<<<8=j=лwbPbP>b&b/h!h856B*CJOJQJ^JaJph#hZ-B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph)hh8B*CJOJQJ^JaJph,hYh85B*CJOJQJ^JaJph/h`\h+&5B*CJOJQJ\^JaJph)h^f85B*CJOJQJ\^JaJph)hZhZB*CJOJQJ^JaJph,hZhZ6B*CJOJQJ^JaJph/h!hZ56B*CJOJQJ^JaJphd;;j=l==>>>>\@@@@LBBBBTDDD*ETGGGHlIIgdp#gd^f8gd_gdxgd+&gd8j=l=x===>p>>>>>>??z@իoWB0B#h`\B*CJOJQJ^JaJph)h+&h+&B*CJOJQJ^JaJph/h+&h+&5B*CJOJQJ\^JaJph)h+&h2B*CJOJQJ^JaJph#hxB*CJOJQJ^JaJph)hhxB*CJOJQJ^JaJph)hxhxB*CJOJQJ^JaJph)hx5B*CJOJQJ\^JaJph/hxhx5B*CJOJQJ\^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJphz@@@@@@VAAnBBBBBBzCCDDDD(E*EEEvGGƱ؁lWEWEWlWWE#h_B*CJOJQJ^JaJph)h_h_B*CJOJQJ^JaJph)h_5B*CJOJQJ\^JaJph/h_h_5B*CJOJQJ\^JaJph/h+&h+&5B*CJOJQJ\^JaJph)h`\hB*CJOJQJ^JaJph#h`\B*CJOJQJ^JaJph)h+&h+&B*CJOJQJ^JaJph#h+&B*CJOJQJ^JaJphGGGGGHH\HIIIIIJJTKKBLlWlB0B#h.B*CJOJQJ^JaJph)hp#hp#B*CJOJQJ^JaJph)hp#5B*CJOJQJ\^JaJph/hp#hp#5B*CJOJQJ\^JaJph)h"I5B*CJOJQJ\^JaJph)hZ-h.B*CJOJQJ^JaJph#h^f8B*CJOJQJ^JaJph)h^f8h^f8B*CJOJQJ^JaJph,h^f8h^f85B*CJOJQJ^JaJph&h S5B*CJOJQJ^JaJphIIJ*LhLpLLHMMNNROTOP,Q.Q`QQRR8RRRbSUUUgd`gd*gdCgdgdp[gdp#BLfLhLnLpL|LLLMMMMMƱ|cN,>#hB*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph/hh5B*CJOJQJ\^JaJph)h*5B*CJOJQJ\^JaJph,h*h*B*CJOJQJ\^JaJph&h*B*CJOJQJ\^JaJph/h!h*56B*CJOJQJ^JaJph)h*h*B*CJOJQJ^JaJph#h*B*CJOJQJ^JaJph RRR6R8RlSSSZTT&UUUUV\V&W XHXXXXXXϺϥϥoZC,h.h.5B*CJOJQJ^JaJph)h.5B*CJOJQJ\^JaJph#h.B*CJOJQJ^JaJph#hZ-B*CJOJQJ^JaJph#h`B*CJOJQJ^JaJph)h`h`B*CJOJQJ^JaJph)h`5B*CJOJQJ\^JaJph/h`h`5B*CJOJQJ\^JaJph/hchyT5B*CJOJQJ\^JaJphUVWWXXX]@]B]````b b bbcdcfchcjccgdp[,],gd.gd.gdxgd`X:Y]@]ꨑooo]H)h.5B*CJOJQJ\^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJphh.B*CJOJQJaJph,h!h.5B*CJOJQJ^JaJph/h!h.56B*CJOJQJ^JaJph#h.B*CJOJQJ^JaJph/h.h.5B*CJOJQJ\^JaJph)hh.B*CJOJQJ^JaJph@]B]N]]^^^^_````,aaav_J8J#h*B*CJOJQJ^JaJph)h*h*B*CJOJQJ^JaJph,h*h*5B*CJOJQJ^JaJph&hW5B*CJOJQJ^JaJph#hxB*CJOJQJ^JaJph#hZ-B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)h`mRhxB*CJOJQJ^JaJph,h`mRhx5B*CJOJQJ^JaJph&hXFN5B*CJOJQJ^JaJphaabb bbbcc0cbcdcjcnVA,)hW5B*CJOJQJ\^JaJph)hVR]5B*CJOJQJ\^JaJph/hhx56B*CJOJQJ^JaJph#hxB*CJOJQJ^JaJph)hxhxB*CJOJQJ^JaJph,hxhx5B*CJOJQJ^JaJph&h75B*CJOJQJ^JaJph#h~pkB*CJOJQJ^JaJph)h*h*B*CJOJQJ^JaJph/h!h*56B*CJOJQJ^JaJph jccccceeee h.h2h4hDhiiiiiiiiiϺ|j|jjjX@/hehe5B*CJOJQJ\^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#hcB*CJOJQJ^JaJph#hCB*CJOJQJ^JaJph)hChCB*CJOJQJ^JaJph,hChC5B*CJOJQJ^JaJph)hC5B*CJOJQJ\^JaJph/hxh:5B*CJOJQJ\^JaJph/hxh`mR5B*CJOJQJ\^JaJphccdldd,eneee:fffdgg0h4hhh4iiiiNkkkkPmmgdegdCgd`mRiiinjjlkkkkkkkllmmmmҽғ~iiWiB)h:5B*CJOJQJ\^JaJph#h`mRB*CJOJQJ^JaJph)h`mRh`mRB*CJOJQJ^JaJph)h`mR5B*CJOJQJ\^JaJph/h`mRh`mR5B*CJOJQJ\^JaJph#heB*CJOJQJ^JaJph)heheB*CJOJQJ^JaJph/hehe5B*CJOJQJ\^JaJph)he5B*CJOJQJ\^JaJphmmmFoooopqhqnqqs@tDtttt ujuv"w\yyyybzzgdygdtj=gdCgdTgdp[mmmmnnooooooopp4qfqlqnqzqqqq罫罫iTi?)hChCB*CJOJQJ^JaJph)hC5B*CJOJQJ\^JaJph/hChC5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph)hZ-hTB*CJOJQJ^JaJph#hTB*CJOJQJ^JaJph)hThTB*CJOJQJ^JaJph)hT5B*CJOJQJ\^JaJph/hThT5B*CJOJQJ\^JaJphq r$rrss t>t@tBtDtPtrtttttttt6uhujulu vƴ؊u`N`N`N``#htj=B*CJOJQJ^JaJph)htj=htj=B*CJOJQJ^JaJph)htj=5B*CJOJQJ\^JaJph/htj=htj=5B*CJOJQJ\^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJph#h SB*CJOJQJ^JaJph#hZ-B*CJOJQJ^JaJph)hChCB*CJOJQJ^JaJph#hCB*CJOJQJ^JaJph vvvvvv w"wwxxxyyyyygdyTgd'gdyLpdjЈԈֈ؈&(8<>@Pĉ:ҽkY#h1B*CJOJQJ^JaJph&h}+N5B*CJOJQJ^JaJph#hyTB*CJOJQJ^JaJph)hyThyTB*CJOJQJ^JaJph,hyThyT5B*CJOJQJ^JaJph)hyh'B*CJOJQJ^JaJph)hEh'B*CJOJQJ^JaJph/hh'56B*CJOJQJ^JaJphvފL‹ċƋ ^Č"|<6ĒƒgdcgdEgdegdp[gdyTċƋЋ \^Dz~iiWE0)h75B*CJOJQJ\^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJph#heB*CJOJQJ^JaJph)heheB*CJOJQJ^JaJph)he5B*CJOJQJ\^JaJph/hehe5B*CJOJQJ\^JaJph)hW5B*CJOJQJ\^JaJph)h}+N5B*CJOJQJ\^JaJph)hyT5B*CJOJQJ\^JaJph)h1hyTB*CJOJQJ^JaJph :<ޏ6’ĒƒꞆq\J\\q\J\q#hcB*CJOJQJ^JaJph)hchcB*CJOJQJ^JaJph)hc5B*CJOJQJ\^JaJph/hchc5B*CJOJQJ\^JaJphhEB*CJOJQJaJph/h'hE5B*CJOJQJ\^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJph#h'B*CJOJQJ^JaJph)hEhEB*CJOJQJ^JaJphƒȒƖȖPЗҗ& jltvΜ\`gdgd1gddgdgdPgd.Kgdp[ƒȒVl:lrƖȖҽ|j|j|jS;|/hhP56B*CJOJQJ^JaJph,hPhP6B*CJOJQJ^JaJph#hPB*CJOJQJ^JaJph)h hPB*CJOJQJ^JaJph,hPhP5B*CJOJQJ^JaJph)h|5B*CJOJQJ\^JaJph)hP5B*CJOJQJ\^JaJph/hxh5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJphȖܖNPVΗЗҗӿzcNrtvN"2\^컦zhzPhz;)hd5B*CJOJQJ\^JaJph/hh156B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hh1B*CJOJQJ^JaJph,h.Kh15B*CJOJQJ^JaJph)h15B*CJOJQJ\^JaJph,hD:hD:B*CJOJQJ\^JaJph2hhD:56B*CJOJQJ\^JaJph&hD:B*CJOJQJ\^JaJph ^`fbhޟлydO;'&h|5B*CJOJQJ^JaJph&h85B*CJOJQJ^JaJph)hpFhB*CJOJQJ^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph/hh5B*CJOJQJ\^JaJph/hh.K56B*CJOJQJ^JaJph#h.KB*CJOJQJ^JaJph)hh.KB*CJOJQJ^JaJph,h.Kh.K5B*CJOJQJ^JaJph/hdhd5B*CJOJQJ\^JaJph ʠ "$4HNpr~iWi?(i,hh5B*CJOJQJ^JaJph/hh56B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph,h^Hh5B*CJOJQJ^JaJph&h|5B*CJOJQJ^JaJph,hh|5B*CJOJQJ^JaJph/hh|56B*CJOJQJ^JaJph#h|B*CJOJQJ^JaJph)h|h|B*CJOJQJ^JaJph"$Jʣ̣~,2V8v \!^!"gdp[gd";gdb Fgdgd̢HJrȣʣ̣أƯmU@+)hD:5B*CJOJQJ\^JaJph)h%5B*CJOJQJ\^JaJph/hq hq 6B*CJOJQJ\^JaJph2hhq 56B*CJOJQJ\^JaJph&hiB*CJOJQJ\^JaJph&hq B*CJOJQJ\^JaJph,hq hq B*CJOJQJ\^JaJph)hq 5B*CJOJQJ\^JaJph#hb FB*CJOJQJ^JaJph#hc[B*CJOJQJ^JaJph أ,|~տտyaLa7)hdhb FB*CJOJQJ^JaJph)hb F5B*CJOJQJ\^JaJph/hdhb F5B*CJOJQJ\^JaJph)hD:5B*CJOJQJ\^JaJph,hD:hB*CJOJQJ\^JaJph2hh56B*CJOJQJ\^JaJph&hB*CJOJQJ\^JaJphU&hD:B*CJOJQJ\^JaJph,hD:hD:B*CJOJQJ\^JaJphDS : scenariusz zaj warsztatowych dla liceum / Tomasz Otrba // Biologia w Szkole. 2002, nr 4, s. 229-231 Holak, Ewa Biologia 1 : zakres rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla liceum oglnoksztaBccego / Ewa Holak, Barbara Ruda-Groborz Gdynia : "Operon", 2003. - 79 s. Holak, Ewa Biologia 2 : zakres rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla liceum oglnoksztaBccego / Ewa Holak, Barbara Ruda-Groborz Gdynia : "Operon", 2004. - 55 s. Jak ci widz, tak ci pisz / Joanna Ba[ // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 50-56 (Biologia i edukacja zdrowotna - scenariusze zaj) Kapry[na i wra|liwa, czyli jak mo|na pomc swojej skrze? / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 55-59 (Konspekt zaj dwugodzinnych z wyk. Internetu) Konspekt lekcji dla klasy I LO "Od|ywianie si organizmw /Karolina Mroczkowska // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 1, s. 25-30 Konspekt lekcji w liceum : "Diagnozowanie funkcjonowania ukBadu krwiono[nego" / MirosBawa Cybula // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 4, s. 67-73 Lekcja powtrzeniowa z genetyki / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 53-58 Aaszczyca, MaBgorzata Biologia 2 : zakres podstawowy : wybrane scenariusze lekcji dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum / MaBgorzata Aaszczyca, Gra|yna Skirmuntt, Izabela Wieczorek Gdynia : "Operon", 2004. - 71 s. Metoda sekwencjonowania DNA : scenariusz zaj w liceum / Andrzej Korna[ // Nowa Era w Szkole. - 2001, nr 2, s. 44-48 Mitoza i mejoza : symulacje z wykorzystaniem klockw Lego / Danuta Mdroszkiewicz // Biologia w Szkole. - 2003, nr 1, s. 48-50 Na jakie niebezpieczeDstwa s nara|one kasztanowce? / Joanna Ba[ // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 31-36 Nie garb si - nie jeste[ wielbBdem / Hanna Synowiec-Rudawska // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 52-58 ( Konspekt zaj : KrgosBup - nasza podpora, konkurs wiedzy o krgosBupie) O szkodliwo[ci palenia papierosw : scenariusz lekcji biologii dla liceum / Halina Bo|ko-Lewczuk // Biologia w Szkole. - 2001, nr 3, s. 168-170 Obieg siarki w przyrodzie / El|bieta Audczak // Biologia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 176-180 Obserwacja plastydw : scenariusz lekcji wiczeniowej w kl. II szkoBy [redniej / Janina PudBo // Przyroda Polska. Biuletyn EKO-edukacyjny. - 2003, nr 12, s. 10 Obszary chronione kraju : opracowanie trasy wycieczki rowerowej / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 82-85 (Konspekt zaj na temat ochrony przyrody w Polsce z wyk. Internetu) Oceniamy nasze miasto / Urszula Tworek, Agnieszka Piorun // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 49-52 (Ocena stanu najbli|szego [rodowiska otaczajcego szkoB propozycja zaj integrujcych wiedz z dziedziny biologii i geografii) Oczy i komputer : konspekt lekcji w klasie III LO / Urszula Chr[cikowska // Biologia w Szkole. 1999, nr 3, s. 183-187 Osignicia wspBczesnej biologii i medycyny a problemy etyczne / Anna Adamska, Zbigniew Adamski // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 55-56 Owoce egzotyczne / Maciej Wsierski // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 46-48 Pochodzenie ewolucyjne i [rodowisko |ycia mszakw : konspekt lekcji dla kl. I LO o profilu biologiczno-chemicznym // Biologia w Szkole. - 1999, nr 1, s. 49-52 Podrczny informator o ro[linach leczniczych / Monika Jdryczka // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 58-60 (Projekt badawczy - rezultat: album "Podrczny informator o ro[linach leczniczych") Podstawowe zaBo|enia genetyki populacyjnej : konspekt w klasie III LO // Biologia w Szkole. 1999, nr 3, s. 180-182 Projekt sesji antynikotynowej pt. "Zapalisz? - nie, dzikuj, poniewa| wiem..." / Jolanta Frosztga // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 1, s. 23-25 Przegld krajowych ro[lin iglastych : wykorzystanie r|nych zrdeB informacji : konspekt lekcji / Barbara Latoszek // Biologia w Szkole. 2002, nr 2, s. 109-110 Przegld krajowych ro[lin nagonasiennych : konspekt zaj terenowych w klasie I LO / Halina Arciszewska // Aura. - 2005, nr 2, dod. Dodatek Ekologiczny dla SzkB nr 125, s. 1-2 Przystosowania w budowie ukBadu pokarmowego do peBnionych funkcji : konspekt w kl. III LO o profilu biologiczno-chemicznym // Biologia w Szkole. 1999, nr 2, 104-106 Rozpoznawanie ptakw w terenie : scenariusz lekcji w kl. II szkoBy [redniej / Janina PudBo // Przyroda Polska. Biuletyn EKO-edukacyjny. - 2003, nr 12, s. 10 Scenariusz lekcji biologii w kl. I liceum zawodowego / Jolanta Zalewska-Bk // Inspiracje i Do[wiadczenia. - 2003, nr 2 (17), s. 33-37 ( Temat: Zrodowisko |ycia i budowa komrki bakteryjnej) Scenariusz lekcji dla klasy III LO "Wykrywanie produktw fotosyntezy"/ Krystyna Mac, MaBgorzata BiaBek // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 1, s. 31-35 Scenariusz zaj dla szkoBy ponadgimnazjalnej: "Sporzdzanie preparatw bakteryjnych - r|ne techniki barwienia" / Ilona {eber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 1, s. 38-45 Scenariusz zaj "Ro[liny o wBa[ciwo[ciach leczniczych" / Artur Szumielewicz // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 1, s. 64-68 Scenariusz zaj terenowych w Rezerwacie Przyrody "Debrza" : formy ochrony przyrody - rezerwat / Zbigniew Kipiel // Aura. - 2004, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla SzkB nr 120, s. 3 Zwiat dzwikw / Anna Stopyra, Marianna UrbaDska // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 49-52 (PoBczenie zjawisk fizycznych zwizanych z fal dzwikow ze sposobem ich rejestracji w uchu) Wprowadzenie do systematyki protistw / Jacek Balerstet // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 51-54 WspBczesne zagro|enia zdrowia : lekcja biologii w LO z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Bo|ena Szczepankiewicz, Anna Wieteska // Biologia w Szkole. - 2002, nr 3, s. 168-170 Wyj[cie ro[lin na ld : konspekt lekcji dla klasy I (ksztaBcenie w zakresie rozszerzonym) / Marta Borowiecka-BBachnio // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 42-45 Wyr|nianie populacji : konspekt lekcji biologii w liceum / Iwona Dzikiewicz // Biologia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 52-53 Zadrzewienia [rdpolne w mojej okolicy / Anna Welter // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 17-22 ZakBcona rwnowaga : konspekt lekcji biologii w liceum / Joanna Ba[ // Biologia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 106-108 Znaleziono pewn czaszk& : scenariusz lekcji w IV klasie liceum / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 54-57 Testy, wiczenia i zadania: Badanie makrofauny nadmorskiej pla|y / MirosBawa KozieB // Biologia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 241-245 Biologia : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Andrzej Czubaj [i in.] Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2004. - 107 s. (Egzaminy szkolne, Matura) Co sprawiaBo najwicej kBopotw na maturze w 2005 roku / MaBgorzata JagieBBo // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 48-56 Chemiczne podstawy |ycia - zadania sprawdzajce / Maria BanasiDska // Biologia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 184-188 Do[wiadczenia z biotechnologii dla uczniw uzdolnionych i zainteresowanych / Anna Sternicka, Magdalena Szewczyk // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 1, s. 51-53 Holak, Ewa Biologia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum / Ewa Holak, Waldemar LewiDski, Barbara Ruda-Groborz Gdynia : "Operon", 2005. - 172 s. Homeostaza, DNA, bulimia / Krystyna Stru|yna // GBos Nauczycielski. - 2005, nr 3, s. 7-10 (Nowa matura z biologii) JagieBBo, MaBgorzata Biologia : tematy maturalne : zadania i arkusze egzaminacyjne / MaBgorzata JagieBBo, Ewa UrbaDska Krakw : "Omega", 2001. - 222 s. : (Matura 2002 / red. Witold Stachnik) Oryginalne materiaBy Okrgowych Komisji Egzaminacyjnych. - Literatura s. 217-220 (Standardy wymagaD egzaminacyjnych. Zestawy egzaminacyjne. Klucz odpowiedzi. Modele odpowiedzi i schematy oceniania) Jak powtarza materiaB : potyczki miBo[nikw biologii w dwch odsBonach / Beata Mokwa // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 51-53 (Test analogii dotyczy dziaBu: Niektre czynniki wywoBujce choroby czBowieka. Gra dydaktyczna - planszowa dotyczy dziaBu: R|norodno[ |ycia na Ziemi (klasowy konkurs ornitologiczny). Jastrzbska, Ewa Biologia : zeszyt wiczeD dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 1 , [Podstawy |ycia, tajemnice ludzkiego ciaBa] / Ewa Jastrzbska, Ewa PyBka-Gutowska Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2002. - 80 s. Konstrukcja testu do klasy II LO : ptaki, ssaki / Halina Nazarek // Biologia w Szkole. 2000, nr 5, s. 270-275 Kowalczyk, Maria Zdaj matur : biologia : zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne / Maria Kowalczyk, Jadwiga Filipska Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - 315 s. Kuczumow, Maria Ewa Biologia 1 : zakres podstawowy : testy sprawdzajce dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum / Maria Ewa Kuczumow Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne "Operon", 2004. - 88 s. Licealista [Dokument elektroniczny] : fizyka, chemia, bilogia, jzyk niemiecki Warszawa : "Edgard Multimedia", 2001. - 1 pByta CD-ROM Wymagania sprztowe: Pentium, Windows 95/98/Me/NT/2000 PL, CD-ROMx8, karta graficzna TrueColor 800x600, karta dzwikowa, ok.30 MB wolnego miejsca na dysku, 16 MB RAM (Skuteczna pomoc w opanowaniu wiadomo[ci z zakresu szkoBy [redniej oraz przygotowaniu do matury i egzaminu wstpnego) MamiDski, Maciej Twoja matura : biologia : testy dla maturzystw i kandydatw na wy|sze uczelnie / Maciej MamiDski Adz : "Pitek Trzynastego", 2004. - 210 s. Maturalnie, |e zdasz! // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 54-59 (wiczenia i zadania, sprawdziany i testy; Matura (2005- ) Nowa matura z biologii : maturalne zadania testowe / Andrzej Folwaczny [i in.] Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. - 132 s. Olimpiady biologiczne : praca zbiorowa. [Cz. 2] /pod red. Henryka Sandnera ; [aut. Danuta Cichy i in.] ; Komitet GBwny Olimpiady Biologicznej Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1979. - 292, [4] s. Organy wegetatywne ro[lin nasiennych korzeD : pakiet zadaD dla LO / Gra|ynma Senderowska // Biologia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 116-119 XV Midzynarodowa Olimpiada Biologiczna / Magdalena Sobolewska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 61-62 Podstawy biologii : zestawy pytaD zamknitych (wybr testw) : dla licealistw i kandydatw na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych. T. 1 , Komrka, tkanki, wirusy, bakterie i sinice, grzyby, ro[liny, zwierzta / pod red. Andrzeja Persony Warszawa : "Medyk", 2005. - 215, [1] s. Podstawy biologii : zestawy pytaD zamknitych : dla licealistw i kandydatw na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych. T. 2 , Fizjologia, genetyka, ewolucjonizm, ekologia, biogeografia, ochrona przyrody, etologia, [rodowisko naturalne, jego zagro|enie i ochrona / pod red. Andrzeja Persony. Warszawa : "Medyk", 2005. - 310, [2] s. Prbny egzamin maturalny z biologii (w regionie [witokrzyskim) // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 4, s. 22-38 Przebieg i wyniki egzaminu maturalnego z biologii w wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim / Violetta Panfil // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2005, nr 3, s. 61-73 Przekop, Regina Botanika : zeszyt dla uczniw szkB [rednich : semestr 1 / Regina Przekop Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 143 s. (wiczenia i zadania dla szkB [rednich) Przewodnik dla kandydatw na studia medyczne / oprac. red. Irena Dudek. T. 1 : cz. 1 : Test '94 z rozwizaniami Krakw : "KREMaR", 1994. - 158, [2] s. PyBka-Gutowska, Ewa Biologia : zeszyt wiczeD dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 2 , [Tajemnice ludzkiego ciaBa] / Ewa PyBka-Gutowska, Ewa Jastrzbska Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003. - 63 s. PyBka-Gutowska, Ewa Biologia : zeszyt wiczeD dla liceum oglnoksztaBccego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 3 , [Podstawy dziedziczenia. R|norodno[c biologiczna] / Ewa PyBka-Gutowska, Ewa Jastrzbska Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003. - 63 s. RadochoDska, Anna Zadania testowe do badania wynikw nauczania z biologii w kl. I liceum oglnoksztaBccego : materiaBy pomocnicze dla nauczycieli biologii / Anna RadochoDska, Zofia Warzybok, Stefania Kot ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. WBadysBawa Spasowskiego. OddziaB w Rzeszowie Rzeszw : CDN. O, 1990. - 93 s. Skirmuntt, Gra|yna Biologia : zbir zadaD maturalnych / Gra|yna Skirmuntt, Krzysztof Skirmuntt, Izabela Wieczorek Rumia : "Operon", 2003. - 72 s. (Z komentarzami i odpowiedziami do wszystkich zadaD) Sobolewska, Magdalena Testy z biologii : dla kandydatw na wy|sze uczelnie i uczniw szkB [rednich / Magdalena Sobolewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : "Morex", 1996. - 331 s. Sprawdzian z botaniki /MaBgorzata Jzwiak // Biologia w Szkole. 2002, nr 2, s. 99-104 XVI [szesnasta] Midzynarodowa Olimpiada Biologiczna / Magdalena Sobolewska // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 59-60 Test diagnostyczny dla klasy pierwszej / Hanna Karlikowska // Biologia w Szkole. - 2001, nr 3, s. 171 Test sprawdzajcy wiadomo[ci z biologii dla maturzystw / Henryk Lach, Krystyna Grzybowska-Mnich, Agnieszka GreD // Edukacja Biologiczna i Zrodowiskowa. - 2004, nr 4, s. 15-22 Test z genetyki / Ewa Kurek // Biologia w Szkole. - 2003, nr 1, s. 45-48 Testy z biologii dla kandydatw na studia : ochrona [rodowiska, psychologia, pedagogika, resochalizacja Lublin : "Voyager-Tour", 2004. - 48, [4] s. UkBad krwiono[ny i wydalniczy - test / Renata Litwin-Kizielewicz, Ewa Jankun // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 53-56 UkBad wydalniczy : sprawdzian dla LO / Jolanta Kurianowicz // Biologia w Szkole. 2002, nr 3, s. 173-178 Zadania maturalne : pier[cienice, skorupiaki, owady / ZdzisBawa MBodkowska // Biologia w Szkole. 2002, nr 2, s. 105-106 6*,2TV\ëëoZC.)h";h";B*CJOJQJ^JaJph,h^Hh";5B*CJOJQJ^JaJph)h1h";B*CJOJQJ^JaJph)h";5B*CJOJQJ\^JaJph#h}+NB*CJOJQJ^JaJph)hhb FB*CJOJQJ^JaJph/hhb F5B*CJOJQJ\^JaJph)hb F5B*CJOJQJ\^JaJph)hdhb FB*CJOJQJ^JaJph#hb FB*CJOJQJ^JaJph pv(68:Ztvz  خخؖlT=,h^Hh";5B*CJOJQJ^JaJph/h";h";5B*CJOJQJ\^JaJph)h";5B*CJOJQJ\^JaJph)h 5B*CJOJQJ\^JaJph/h h 5B*CJOJQJ\^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph/hh";56B*CJOJQJ^JaJph)h";h";B*CJOJQJ^JaJph#h";B*CJOJQJ^JaJph  X!Z!\!^!n!!!!!T"Z""""ɴɴtbMtbt5t/hhb F56B*CJOJQJ^JaJph)hhuB*CJOJQJ^JaJph#huB*CJOJQJ^JaJph)hhb FB*CJOJQJ^JaJph,hhb F5B*CJOJQJ^JaJph&hb F5B*CJOJQJ^JaJph)h";h";B*CJOJQJ^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph#hdB*CJOJQJ^JaJph#hPB*CJOJQJ^JaJph""t$v$%%2&&&J''''|)~)++,, ...D///F1N1gdpFgdgd1gdb Fgdgdp[""p###B$t$v$$$%%%%%ԪԖjXj@j0hdB*CJOJQJaJph/hhb F56B*CJOJQJ^JaJph#hb FB*CJOJQJ^JaJph)hdhb FB*CJOJQJ^JaJph,h1/hb F5B*CJOJQJ^JaJph&h5B*CJOJQJ^JaJph/hh56B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph,hh5B*CJOJQJ^JaJph%2&''''(^() )")()J)L)z)|)~)羪qqYB,hoho6B*CJOJQJ^JaJph/hho56B*CJOJQJ^JaJph#hdB*CJOJQJ^JaJph#hoB*CJOJQJ^JaJph)hohoB*CJOJQJ^JaJph&hq 5B*CJOJQJ^JaJph&hb F5B*CJOJQJ^JaJph)hhb FB*CJOJQJ^JaJph/hhb F5B*CJOJQJ\^JaJph~)))***++"++ ,@,b,,,ԪԖjXj@j(/hh5B*CJOJQJ\^JaJph/hhb F56B*CJOJQJ^JaJph#hb FB*CJOJQJ^JaJph)h hb FB*CJOJQJ^JaJph,h^Hhb F5B*CJOJQJ^JaJph&h15B*CJOJQJ^JaJph/hh156B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hdh1B*CJOJQJ^JaJph,h1/h15B*CJOJQJ^JaJph,,,---- . ..........Ӿpp[F1F)hpF5B*CJOJQJ\^JaJph)hq 5B*CJOJQJ\^JaJph)hb FhpFB*CJOJQJ^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph#hdB*CJOJQJ^JaJph/hhpF56B*CJOJQJ^JaJph#hpFB*CJOJQJ^JaJph)hhpFB*CJOJQJ^JaJph,hhpF5B*CJOJQJ^JaJph)hb F5B*CJOJQJ\^JaJph..x//////,0001F1L1N1ջ馏zhzPz>))hPhpFB*CJOJQJ^JaJph#hPB*CJOJQJ^JaJph/hhb F56B*CJOJQJ^JaJph#hb FB*CJOJQJ^JaJph)hdhb FB*CJOJQJ^JaJph,h1/hb F5B*CJOJQJ^JaJph)hq 5B*CJOJQJ\^JaJph2hhq 56B*CJOJQJ\^JaJph&hq B*CJOJQJ\^JaJph,hq hq B*CJOJQJ\^JaJphN1b1182\22222333 4<4B4Ԫԕ~iWi?i-#hdB*CJOJQJ^JaJph/hh56B*CJOJQJ^JaJph#h^HB*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph,h^Hh5B*CJOJQJ^JaJph)hpF5B*CJOJQJ\^JaJph/hhpF56B*CJOJQJ^JaJph#hpFB*CJOJQJ^JaJph)h hpFB*CJOJQJ^JaJph,hhpF5B*CJOJQJ^JaJphN122<444F66`7b77V8X8:":::h;<<~=,>0>>?*?@@gd gdgd1gdB4D4444444B5556F6N6P66666îm[mCm1m[m[#hdB*CJOJQJ^JaJph/h[Hh156B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hdh1B*CJOJQJ^JaJph,hO h15B*CJOJQJ^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph)h15B*CJOJQJ\^JaJph)hpFhpFB*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph6667^7`7b7l7777778T8V8X8걜q]I]/]2h[Hhd56B*CJOJQJ\^JaJph&hyQjB*CJOJQJ\^JaJph&hdB*CJOJQJ\^JaJph&hEB*CJOJQJ\^JaJph,hEhEB*CJOJQJ\^JaJph)hE5B*CJOJQJ\^JaJph)h15B*CJOJQJ\^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hdh1B*CJOJQJ^JaJphX8n88h99999:: :":.:p::ԪԘkT?'/h[Hh156B*CJOJQJ^JaJph)h";h1B*CJOJQJ^JaJph,hO h15B*CJOJQJ^JaJph/hPh^H5B*CJOJQJ\^JaJph)h 5B*CJOJQJ\^JaJph#h^HB*CJOJQJ^JaJph/h[Hh^H56B*CJOJQJ^JaJph#hdB*CJOJQJ^JaJph)hdh^HB*CJOJQJ^JaJph,h^Hh^H5B*CJOJQJ^JaJph:::::;;<<<<<$=*=L=|=­lWEW-W/h[Hh156B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hdh1B*CJOJQJ^JaJph,h.Kh15B*CJOJQJ^JaJph/h[HhE56B*CJOJQJ^JaJph#hEB*CJOJQJ^JaJph)hEhEB*CJOJQJ^JaJph&hE5B*CJOJQJ^JaJph&h15B*CJOJQJ^JaJph)h";h1B*CJOJQJ^JaJph|=~==(>*>,>.>F>X>>>??(?*?kQk9/hh15B*CJOJQJ\^JaJph2h[Hhyf56B*CJOJQJ\^JaJph&hyfB*CJOJQJ\^JaJph,hyfhyfB*CJOJQJ\^JaJph)hyf5B*CJOJQJ\^JaJph)h15B*CJOJQJ\^JaJph)hdh1B*CJOJQJ^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph/hpFh15B*CJOJQJ\^JaJph*?8??P@~@@@@AFAAB:BBB,D2DFF(H*HI$JJJKKNN4P6PRRDSS\T^TUgdb FgdPgdpFgdgd1gd BNBCCCC(D*D,D0DPDbD@FmXA-&hmtB*CJOJQJ\^JaJph,hmthmtB*CJOJQJ\^JaJph)hmt5B*CJOJQJ\^JaJph)h 5B*CJOJQJ\^JaJph&h15B*CJOJQJ^JaJph/h[Hh156B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hh1B*CJOJQJ^JaJph,h^Hh15B*CJOJQJ^JaJph&h85B*CJOJQJ^JaJph @FbFFFFFFF2GGGG&H(HҾҧ{fTf5B*CJOJQJ\^JaJph,hmthmtB*CJOJQJ\^JaJph&hyfB*CJOJQJ\^JaJph&hmtB*CJOJQJ\^JaJph2h-2hmt56B*CJOJQJ\^JaJph (H*H>HH6IB*CJOJQJ^JaJph/hO hpF5B*CJOJQJ\^JaJph/h[HhpF56B*CJOJQJ^JaJph#hpFB*CJOJQJ^JaJph)h hpFB*CJOJQJ^JaJph,hO hpF5B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJphHJJJ^JJKBKKKKK6LJLLLFMN Nл|eP>,>P,P#hPB*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph)hhPB*CJOJQJ^JaJph,hO hP5B*CJOJQJ^JaJph)hhpFB*CJOJQJ^JaJph/h[HhpF56B*CJOJQJ^JaJph#h[HB*CJOJQJ^JaJph)hhpFB*CJOJQJ^JaJph,h1/hpF5B*CJOJQJ^JaJph/hhpF5B*CJOJQJ\^JaJph NRNNNNNNN OOOO P2P4PҺzhzhzPz;&)hpFhpFB*CJOJQJ^JaJph)hpF5B*CJOJQJ\^JaJph/h[HhpF56B*CJOJQJ^JaJph#hpFB*CJOJQJ^JaJph)hhpFB*CJOJQJ^JaJph,hO hpF5B*CJOJQJ^JaJph&hpF5B*CJOJQJ^JaJph/h1hP5B*CJOJQJ\^JaJph)hhPB*CJOJQJ^JaJph/h[HhP56B*CJOJQJ^JaJph4P6PJPP2QQQRRXR`RbRRRRBSnZC.)hhpFB*CJOJQJ^JaJph,hhpF5B*CJOJQJ^JaJph&h%5B*CJOJQJ^JaJph,h.Khb F6B*CJOJQJ^JaJph/h[Hhb F56B*CJOJQJ^JaJph#h[HB*CJOJQJ^JaJph#hb FB*CJOJQJ^JaJph)hdhb FB*CJOJQJ^JaJph,h.Khb F5B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJphBSDSJSlSSSSRTZT\T^TvTT`UfUҺҨҖmVA/A#h1B*CJOJQJ^JaJph)h h1B*CJOJQJ^JaJph,h^Hh15B*CJOJQJ^JaJph&hi5B*CJOJQJ^JaJph)h ShpFB*CJOJQJ^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph/h[HhpF56B*CJOJQJ^JaJph)hhpFB*CJOJQJ^JaJph/h~pkhpF5B*CJOJQJ\^JaJphfUUUUUUVJVVVV*WWX&XZX\X^XҾq_q_q_qGq2)h%hmtB*CJOJQJ^JaJph/h[Hhmt56B*CJOJQJ^JaJph#h-2B*CJOJQJ^JaJph#hmtB*CJOJQJ^JaJph#h%B*CJOJQJ^JaJph)h%h%B*CJOJQJ^JaJph&h%5B*CJOJQJ^JaJph&h15B*CJOJQJ^JaJph)h h1B*CJOJQJ^JaJph/h[Hh156B*CJOJQJ^JaJphUU\X^XYYZZZb\d\]]r^^^^^^^^___```gd/gd Sgd3gdp[gdgd1^XlXY\YYYYYZZZZZZZԪԕiU;Ui2h[Hhq 56B*CJOJQJ\^JaJph&hq B*CJOJQJ\^JaJph,hq hq B*CJOJQJ\^JaJph)hq 5B*CJOJQJ\^JaJph)h15B*CJOJQJ\^JaJph/h>h156B*CJOJQJ^JaJph#h}+NB*CJOJQJ^JaJph)h h1B*CJOJQJ^JaJph,h.Kh15B*CJOJQJ^JaJphZ[R[\\0\b\d\x\t]]]]ԪԕlR:%)h|6B*CJOJQJ\^JaJph/h|h|6B*CJOJQJ\^JaJph2h[Hh|56B*CJOJQJ\^JaJph&h|B*CJOJQJ\^JaJph)h|5B*CJOJQJ\^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph/h[Hh156B*CJOJQJ^JaJph#h1B*CJOJQJ^JaJph)hdh1B*CJOJQJ^JaJph,hO h15B*CJOJQJ^JaJph ]]]]]]]]^p^r^x^^^^^齨eM6,h7h|B*CJOJQJ\^JaJph/hq hq 6B*CJOJQJ\^JaJph2h[Hhq 56B*CJOJQJ\^JaJph&hq B*CJOJQJ\^JaJph)h|5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph/h|h6B*CJOJQJ\^JaJph&h|B*CJOJQJ\^JaJph,h|h|B*CJOJQJ\^JaJph^^^^____"__*`0`սxcL7%7#h SB*CJOJQJ^JaJph)hSjh SB*CJOJQJ^JaJph,h Sh S5B*CJOJQJ^JaJph)h~5B*CJOJQJ\^JaJph)h S5B*CJOJQJ\^JaJph/hxhp[5B*CJOJQJ\^JaJph/hxh/5B*CJOJQJ\^JaJph/hxhx5B*CJOJQJ\^JaJph)h}+N5B*CJOJQJ\^JaJph)h85B*CJOJQJ\^JaJph 0`R`````Xa&bbbbbbbbbbcҽygyUyCgygygy#h>B*CJOJQJ^JaJph#h/B*CJOJQJ^JaJph#h?B*CJOJQJ^JaJph)h/h/B*CJOJQJ^JaJph,h/h/5B*CJOJQJ^JaJph/h Sh35B*CJOJQJ\^JaJph)h35B*CJOJQJ\^JaJph)hSjh SB*CJOJQJ^JaJph/h[Hh S56B*CJOJQJ^JaJph`Xbbccccc`ebegh8hhijjj^llll@mmm6nngdWgd3gd~gd?gd{gd/ccccccccc dZd\d~deexaL:L:L#h?B*CJOJQJ^JaJph)h3h?B*CJOJQJ^JaJph,h1h?5B*CJOJQJ^JaJph,hZhZB*CJOJQJ\^JaJph/hZhZ6B*CJOJQJ\^JaJph2h[HhZ56B*CJOJQJ\^JaJph&hZB*CJOJQJ\^JaJph)hZ5B*CJOJQJ\^JaJph)h?5B*CJOJQJ\^JaJphe*e`ebe|eeffxgggggggҾnV?*)h8h?B*CJOJQJ^JaJph,h~h~6B*CJOJQJ^JaJph/h[Hh~56B*CJOJQJ^JaJph#h~B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph)hp[h~B*CJOJQJ^JaJph,h~h~5B*CJOJQJ^JaJph&h~5B*CJOJQJ^JaJph)h3h?B*CJOJQJ^JaJph/h[Hh?56B*CJOJQJ^JaJphgh h6h8hji&jjjjjj2kl l.l^lllҽҨjXj@jXj/h[HhW56B*CJOJQJ^JaJph#hWB*CJOJQJ^JaJph)hchWB*CJOJQJ^JaJph,hZ-hW5B*CJOJQJ^JaJph#h{B*CJOJQJ^JaJph)h{h{B*CJOJQJ^JaJph)h{5B*CJOJQJ\^JaJph/h{h{5B*CJOJQJ\^JaJph)h~5B*CJOJQJ\^JaJphlllllmmnnnnvoxozo~ooooooҽҨrrrr]F,h~Xh$}U5B*CJOJQJ^JaJph)h>5B*CJOJQJ\^JaJph#hiB*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph#h3B*CJOJQJ^JaJph)h3h3B*CJOJQJ^JaJph)h35B*CJOJQJ\^JaJph/h3h35B*CJOJQJ\^JaJph)hW5B*CJOJQJ\^JaJphnnxooo,pqqrprr2snsuvvvvv.wwxlynyyz{{gd{gd$}Ugdp[gd3o~p6qslsns tltttujuuخꙁlWEWEWEW#h SB*CJOJQJ^JaJph)hp[hp[B*CJOJQJ^JaJph)hp[5B*CJOJQJ\^JaJph/hp[hp[5B*CJOJQJ\^JaJph)h7`?hWB*CJOJQJ^JaJph#h-2B*CJOJQJ^JaJph/h[Hh$}U56B*CJOJQJ^JaJph#h$}UB*CJOJQJ^JaJph)h{h$}UB*CJOJQJ^JaJphuvvv(vvvvw,w.wHwwwwwxxƯƗjUCC1#h>B*CJOJQJ^JaJph#h/B*CJOJQJ^JaJph)h&ghp[B*CJOJQJ^JaJph)hp[5B*CJOJQJ\^JaJph/hp[hp[5B*CJOJQJ\^JaJph/h[Hh@56B*CJOJQJ^JaJph,h@h@5B*CJOJQJ^JaJph#h@B*CJOJQJ^JaJph)hp[hp[B*CJOJQJ^JaJph#hp[B*CJOJQJ^JaJphxxLyjylynyyzz~zJ{{{{{||رrr``I4)h:h:B*CJOJQJ^JaJph,h:h:5B*CJOJQJ^JaJph#h{B*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph)h{h{B*CJOJQJ^JaJph/h{h{5B*CJOJQJ\^JaJph)h~5B*CJOJQJ\^JaJph#hp[B*CJOJQJ^JaJph)hp[hp[B*CJOJQJ^JaJph#h&gB*CJOJQJ^JaJph{{|}\}}~`~~`bbDށ<vxgd2gdp[gd{gdTgd:gd/||}}`~h~j~~~~^`bnƴششؒzezP>P#hTB*CJOJQJ^JaJph)hThTB*CJOJQJ^JaJph)hT5B*CJOJQJ\^JaJph/hThT5B*CJOJQJ\^JaJphh:B*CJOJQJaJph#hlS4B*CJOJQJ^JaJph#h&gB*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph)h:h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJphҀDHJr܁ށԼԪt_G0,h/h/5B*CJOJQJ^JaJph/h{h{5B*CJOJQJ\^JaJph)h{5B*CJOJQJ\^JaJph#hSjB*CJOJQJ^JaJph#h~XB*CJOJQJ^JaJph#h&gB*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph/hJJhT56B*CJOJQJ^JaJph)hThTB*CJOJQJ^JaJph,hThT5B*CJOJQJ^JaJph D\"0v걚saaM8)h$}Uh$}UB*CJOJQJ^JaJph&h$}U5B*CJOJQJ^JaJph#h2B*CJOJQJ^JaJph#h}+NB*CJOJQJ^JaJph)h2h2B*CJOJQJ^JaJph,h2h25B*CJOJQJ^JaJph)h25B*CJOJQJ\^JaJph#h/B*CJOJQJ^JaJph#h&gB*CJOJQJ^JaJph)h/h/B*CJOJQJ^JaJph4V ĈnVA-&h@5B*CJOJQJ^JaJph)hth@B*CJOJQJ^JaJph/hJJh@56B*CJOJQJ^JaJph#h@B*CJOJQJ^JaJph)h2h@B*CJOJQJ^JaJph,hth@5B*CJOJQJ^JaJph&h$}U5B*CJOJQJ^JaJph)h$}Uh$}UB*CJOJQJ^JaJph/h$}Uh$}U56B*CJOJQJ^JaJph#h$}UB*CJOJQJ^JaJph 6F\Lʓ̓tvlgd3gdcgd~XgdTgd@gd/ v.TЎԪԘԆq_MԘ9&h85B*CJOJQJ^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJph#hgB*CJOJQJ^JaJph)h<@[h&gB*CJOJQJ^JaJph#hc[B*CJOJQJ^JaJph#h/B*CJOJQJ^JaJph/h<@[h/5B*CJOJQJ\^JaJph#h<@[B*CJOJQJ^JaJph)h/h/B*CJOJQJ^JaJph,h/h/5B*CJOJQJ^JaJph"$*pJLR̓ؓԪԓ~l~l~T~</hchc5B*CJOJQJ\^JaJph/hJJh~X56B*CJOJQJ^JaJph#h~XB*CJOJQJ^JaJph)hp[h~XB*CJOJQJ^JaJph,h~Xh~X5B*CJOJQJ^JaJph/hJJhT56B*CJOJQJ^JaJph#h&gB*CJOJQJ^JaJph)hThTB*CJOJQJ^JaJph,hThT5B*CJOJQJ^JaJphؓ"&prtvЕĖ<jlq\J\8\8\#h3B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph)h3h3B*CJOJQJ^JaJph,h3h35B*CJOJQJ^JaJph&hc[5B*CJOJQJ^JaJph#htB*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph)hchcB*CJOJQJ^JaJph)h&ghcB*CJOJQJ^JaJph)hc5B*CJOJQJ\^JaJphlnP&rʚxzb&ʟ J RgdSjgdp[gdTgdcln֘D$&ԛ $ޜ@vxz°°כ°°°°°†nYnD)hSjhSjB*CJOJQJ^JaJph)hSj5B*CJOJQJ\^JaJph/hSjhSj5B*CJOJQJ\^JaJph)hTh/B*CJOJQJ^JaJph)hthTB*CJOJQJ^JaJph#hTB*CJOJQJ^JaJph)hThTB*CJOJQJ^JaJph/hThT5B*CJOJQJ\^JaJphhcB*CJOJQJaJph JJPTVîo]K]]oK3/hSjhSj5B*CJOJQJ\^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph#htB*CJOJQJ^JaJph#hcB*CJOJQJ^JaJph)hchcB*CJOJQJ^JaJph/hchc5B*CJOJQJ\^JaJph)hW5B*CJOJQJ\^JaJph)h~5B*CJOJQJ\^JaJph)hSjhSjB*CJOJQJ^JaJph#hSjB*CJOJQJ^JaJphrRTX Tƪ &gd~Xgdp[gd@gd gdSjprңPիՙՄoXD*D2h8h856B*CJOJQJ\^JaJph&h8B*CJOJQJ\^JaJph,h8h$}UB*CJOJQJ\^JaJph)h$}U5B*CJOJQJ\^JaJph)hE(5B*CJOJQJ\^JaJph#hSjB*CJOJQJ^JaJph/h}+NhSj5B*CJOJQJ\^JaJph#h}+NB*CJOJQJ^JaJph)hSjhSjB*CJOJQJ^JaJph)h<@[hc[B*CJOJQJ^JaJphPRTtX^ֿkT@&@2hJJhE(56B*CJOJQJ\^JaJph&hE(B*CJOJQJ\^JaJph,hE(hE(B*CJOJQJ\^JaJph)hE(5B*CJOJQJ\^JaJph/hJJh@56B*CJOJQJ^JaJph#h@B*CJOJQJ^JaJph)h2h@B*CJOJQJ^JaJph,h~h@5B*CJOJQJ^JaJph&h$}U5B*CJOJQJ^JaJph)h@5B*CJOJQJ\^JaJph ܩNpҽ|dP;d;)hnh B*CJOJQJ^JaJph&hg5B*CJOJQJ^JaJph/hJJh 56B*CJOJQJ^JaJph,h h 6B*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph/h8h 5B*CJOJQJ\^JaJph)hTh B*CJOJQJ^JaJph,h h 5B*CJOJQJ^JaJph,hE(hE(B*CJOJQJ\^JaJphĪƪЪ>:TZmVA/A/A#h~XB*CJOJQJ^JaJph)h{h~XB*CJOJQJ^JaJph,h~Xh~X5B*CJOJQJ^JaJph)hp[hp[B*CJOJQJ^JaJph#hSjB*CJOJQJ^JaJph)hSjhSjB*CJOJQJ^JaJph,hSjhSj5B*CJOJQJ^JaJph)h h B*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph/h>h 5B*CJOJQJ\^JaJphZ|,N"Dz|hV>V))hp[h@B*CJOJQJ^JaJph/hJJh@56B*CJOJQJ^JaJph#h@B*CJOJQJ^JaJph,h@h@5B*CJOJQJ^JaJph/hJJhE(56B*CJOJQJ^JaJph#hE(B*CJOJQJ^JaJph,hE(hE(5B*CJOJQJ^JaJph#hp[B*CJOJQJ^JaJph)h{h~XB*CJOJQJ^JaJph/hJJh~X56B*CJOJQJ^JaJph z|~gdSOgdW^gdp[gd~gdp[|~h{Fh{F5CJ$aJ$hWhXFNhp[&h~5B*CJOJQJ^JaJph21h:p.. A!"7#$% D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listye@ p[HTML - wstpnie sformatowany7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJ, "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& N#.7.BLXeq{džT O %#  U %&'()*+<=ef>{JKx34Sfn. U X b : WcH~LMm(O^()RSJKi-PQp4Tyqu K !2!3!L!`"""""##M#N###$$$$ %M%N%g%%%% '2'3'L'(F(((((6*7*****X,,,,O-P-Q-----. .!.N..../8/9/h////-0c0e000011811 2!2@22*3+3F33(4)4I444455E6k6m66667778#9$9C9|999 : :,:g;;;;_<<<<<Q=>)>*>[>? ?L@@@@@$A%A&ASAAAA*B+B,B-B.BQBzBBB CSCCCCCDDDDEEEEEEEGGG3H4H^HHHIIIJJVJJJJyK{K;L{JKx34Sfn. U X b : WcH~LMm(O^()RSJKi-PQp4Tyqu K !2!3!L!`"""""##M#N###$$$$ %M%N%g%%%% '2'3'L'(F(((((6*7*****X,,,,O-P-Q-----. .!.N..../8/9/h////-0c0e000011811 2!2@22*3+3F33(4)4I444455E6k6m66667778#9$9C9|999 : :,:g;;;;_<<<<<Q=>)>*>[>? ?L@@@@@$A%A&ASAAAA*B+B,B-B.BQBzBBB CSCCCCCDDDDEEEEEEEGGG3H4H^HHHIIIJJVJJJJyK{K;L)>*>[>? ?L@@@@@$A%ASAAAA*BzBBBCCCDDDEEEEG^HHHIJJyK{K;LMNOOO PPPPQRRRSTCUdUUUU VAV WWXXQYYZZ[i\n]]]w^\__ aaaabcad_f`f!g]gpg(h)hiejkk(mznBoo|p}prrrwsssGttJvgvvvwwzxxxxyAyfyyy2zaz{N{{{|&}S}}~!G΀)W{J|*:LƆdžfÈ"NyU01O،ڍ!Gs?@^ڐ|ޑ0QpВ(PuRۗDE{0@0@0{0LR@0@0@0@0@0@0@0{0Ry0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0@0@0@0y00v@0@0@0{0y0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0`@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0{0{0{0{0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0 @0@0y0w@0{0w{0y7zR{0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0y0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0y0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0n{0m@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0y0k@0{0$]@0@0@0@0@0@0@0{0\@0@0y0Z{0Y{0;E@0@0@0@0@0{0/1@0{0;E{0??@0@0@0@0@0{0@0@0{0%+&/R@0@0@0@0@0{0@0@0@0@0{0H@0@0@0{0@0@0@0@0@0@0{0:@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0 @{0cb@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0y0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{0 00^z 8"&*-027:j=z@GBLMPRX@]ajcimq vzLƒȖ^أ "%~),.N1B46X8:|=*? ? WbcnHSz{=?Vl(2 h?AUh-7LM[o7c|'5T_ *yq|}@  g ! ! >%>&>>> ??/?U?L@W@}@~@@@@@TAbAAAAAAA'B(B>BPBQB\BzBBBBBBCCWC]CCCCC,DMDDDDDDDE4EEEEEEEE FGGGG(H*H4HAH^HiHHHHH IIDI]III"J/JtJvJJJJKfKhKKK L5LLLcLLLM&MMMMMN!NINPNNNNNO)OOOOOOOOO*PPPPPPPQ3QQQ8RRRRR>S]SSSSTvTxTTT4U6UOUcUdUqUUUUU V*V>V?VsVVVV?WWWWWXXXXXXBYDY_YgYYY"Z$ZYZtZZZ8[T[[[\\Z\\\\\_]a]]]^^d^f^^^>_@______`>`@`````aaaa'b?bubbbbbbccXcZccccc)d+dddeeeeRfTfff gggghhfhh~iiiiSjdjjjkk l lllmmammhnjnnn3o5oOo[oooopmpoppp q"qqqr r~rrrrr swsssssstt7t9ttttt'uGu;v=vRvfvgvrvvvvwwwwwwwlxnxxxxxxxy'y;y1<L|%hd v&mBl&RZl'ht(rLz("_M(K~6\(wR)a>BE=0*X9*#v*aW*Lu*=k+0+?-1};./qNZp0/lH17/h^j#%90}K?0Q3Ck364;$5SB6/by GZ6hV#}6aW*K~6[6DqyrR8h z 9%g: vy}5<64>1<;<=#2#=+:=>??v*TAV{AGKAy(GTBmBa>B/C$5^C=k+hC;&D+kBDQnID.]FOSqFV{AKaFhSG?@mbJG <+I0;2IoId uu4JO_J2hJ0;2I jK|IY}KBNMbh{ ZY|IYZW7PqNZIs];$5o*]53] ~2^f^nl_"__dbP!bb o?@mb/sb T}icZl'kcVlf%fLufhS-hM>h >h#2#=dhf40iMdi_ pejWjJG:j <+ITk mdG$1m\(JmTB3o~2^ doDDqeo4# o:oqf?p]HpOQ`pFMDDq2kr,)rlGr Ju$!s8Os Atb&EZCuXuby|iAv%f/GwkcwCk3Dqy({%R%N|1}T4#vu (]iO q 2Z3Cp*8";p#'E(1-2lS4n95^f8D:tj=>7`?7I@JgA0DEb FpF[H^H"IJJ.K}+NXFNSO`mR SyT$}U<@[`\VR]yf&gyQj~pkoxrmt1/`7Yd18c|\?T_WcP1%n1 y~{M+&c[/!)xeg~Xr:Sjtdup[>C@Z-{FT\EO1c.@CKK K K K KKKKKKKKKKKKK K!K"K#K$K%K&K'K(K)K*K+K-K.K/K0K5K6K8K9K=K>K?K@KBKCKDKEKFKGKHKIKMKN@@ @ @@@@@,@@@@@@ @$@&@(@*@,@.@0@4@6@8@<@>@H@J@L@N@P@R@T@V@X@Z@\@^@b@d@f@h@r@t@x@z@@@@@@@@@@@@@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7Georgia71 Courier?5 z Courier New"q;S&;S&R&NN24FF3HX)?p[22Biologia nauczanie w szkoBach ponadgimnazjalnychINFOINFOOh+'0 0< \ h t 4Biologia nauczanie w szkoach ponadgimnazjalnychINFONormalINFO2Microsoft Office Word@@x\@{ō\@{ō\՜.+,0 hp| NF 3Biologia nauczanie w szkoach ponadgimnazjalnych Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0\1TableqWordDocument4,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q