ࡱ> @bjbjVV"r<r<f.......B<<<8<L.>tB!x>>">>>>>>4666666$RZ.>>>>>Z..>>uuu>.>.>4u>4uuD|..>> HZS<v[40!҆}"t}$BB....|;}.8>>u>>>>>ZZBB$'tBB' EMBED Word.Document.8 \s UczeD ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: teoria, diagnoza, wspomaganie ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujcych z dziemi niepeBnosprawnymi, dla studentw kierunkw pedagogicznych oraz dla osb zainteresowanych ksztaBceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Btkowska, Alicja KrztoD. - Wyd. 2. - Krakw : Wydaw. "Impuls", 2008. - 168 s. : tab. ; 25 cm . - Bibliogr. s. [167]-168. - ISBN 978-83-7308-959-4 Codzienno[ ucznia niepeBnosprawnego - perspektywa badacza / Zenon Gajdzica //W: Wychowanie : pojcia, procesy, konteksty. T. 5 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - GdaDsk : GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 . - S. 161-[184] Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza Krakw : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - 115, [1] s. ; 21 cm (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne ; nr 451) Bibliogr. - ISBN 83-7271-401-0 Dostosowanie wymagaD szkolnych a zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniw / Jadwiga Jastrzb //W: Zrodowisko - mBodzie| - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagro|eD |ycia i rozwoju mBodzie|y. - ToruD : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2007. - S.178]-198 [Edukacja dla rozwoju. Edukacja rwnych szans. Edukacja z ludzka twarz. Edukacja elastyczna. Edukacja na miar specjalnych potrzeb ucznia.] Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne wystpujce w ramach autyzmu, ADHD, trudno[ci szkolnych oraz zaburzeD dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tB. Robert Wali[]. - Warszawa : "Liber", 2007. - 202 s. ; 21 cm (Biblioteka Rodzica i Pedagoga). - ISBN 978-8360215-42-5 Dzieci z zaburzeniami Bczonymi : ADHD, trudno[ci w nauce, zespB Aspergera, zespB Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tB. Robert Wali[. Warszawa : "Liber", 2007. - 252 s. ; 21 cm . - (Biblioteka Rodzica i Pedagoga) . - ISBN 978-83-60215-43-2 Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych : [praca zbiorowa] / pod red. nauk. CzesBawa Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - ToruD : "Akapit", 2000. - 222 s. ; 24 cm . - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-905248-8-0 Twrcze poszukiwania w systemie opieki, ksztaBcenia i rehabilitacji osb z r|nymi typami zaburzeD rozwojowych. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej - mity a rzeczywisto[ / Teresa Lewandowska-KidoD //W: Jako[ |ycia a niepeBnosprawno[ : konteksty psychopedagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-SkBodowskiej, 2006. - s. 71-83 Dotyczy: dzieci niepeBnosprawnych intelektualnie, ruchowo, fizycznie (niewidome, niesByszce), przewlekle chorych, autystycznych ; dzieci ze specyficznymi trudno[ciami (z dysleksj, nadpobudliwe, niedostosowane spoBecznie) ; dzieci wybitnie zdolnych. Dziecko z trudno[ciami w rozwoju / red. StanisBawa Mihilewicz ; [aut.] MirosBawa Nowak-Dziemianowicz [i in.]. - Krakw : "Impuls" ; ["Colonel"], 2001. - 154, [2] s. ; 24 cm . - Bibliogr. po rozdz. ISBN 83-7308-072-4 ("Impuls"). - ISBN 83-7323-004-1 ("Colonel") Jak krok po kroku wprowadza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w [wiat zabawy i nauki / El|bieta Maria Minczakiewicz. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 199, [1] s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s. [189]-199 . - ISBN 83-7308-693-5. - 978-83-7308-693-7 Jak pracowa z dzieckiem niepeBnosprawnym : konstruowanie programu zaj, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zaj / Beata SzczygieB. - Wyd. 4 Krakw : "Impuls", 2007. - 110, [2] s. : rys. ; 21 cm . - (Metodycy -Nauczycielom). - ISBN 978-83-7308-816-0 Jak pracowa z dziemi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; [tB. Robert Wali[]. - Warszawa : "Liber", 2005. - 98 s. ; 21 cm . - ISBN 83-60215-02-2 Jak zaplanowa prac z dziemi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; [tB. MichaB Kamionka]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 140 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 138-140. - ISBN 83-87079-65-0 Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole oglnodostpnej w klasie integracyjnej / Teresa SoboD // Ad Rem. - 2009, nr 1, s. 30-33 Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2008. - 262, [2] s. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. . - ISBN 978-83-227-2796-6 Nauczyciel i rodzina w [wietle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. naukow Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Zlskiego, 2008. - 207 s. ; 24 cm (Prace Naukowe Uniwersytetu Zlskiego w Katowicach : Pedagogika / red. serii Adam Stankowski, ISSN ISSN 0208-6336 ; Nr 2591) Bibliogr. s. 206. - Streszcz. ang., Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepeBnosprawnych / red. StanisBawa Mihilewicz. - Wyd. 2. - Krakw : "Impuls", 2005. - 121, [3] s. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7308-479-7 Rozwijanie zdolno[ci u dzieci ze specyficznymi trudno[ciami w uczeniu si / Dagna Czerwonka //W: Zdolno[ci, talent, twrczo[. T. 1 / pod red. WiesBawy Limont, Joanny Cie[likowskiej i Joanny Dreszer. - ToruD : Wydawnictwo naukowe Uniwrsytetu MikoBaja Kopernika, 2008. - S. [131]-141 Specjalne potrzeby edukacyjne. Trudne dzieciDstwo i rodzicielstwo : ksi|ka dla nauczycieli, wychowawcw i rodzicw / Aleksandra Macierz. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "{ak", 2009. - 166 s. ; 21 cm . -ISBN 978-83-62015-00-9 Dziecko - psychologia ; Dziecko - patologia spoBeczna ; Dziecko maltretowane ; Dziecko seksualnie wykorzystywane ; ZespB AD/HD ; Autyzm ; Dziecko chore Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkB intergracyjnych / Joanna PopBawska, Bo|ena SierpiDska . - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2001. - 112 s., VII s. tabl. : fot. ; 21 cm ISBN 83-02-08051-9 Propozycje rozwizaD edukacji integracyjnej na poziomie I etapu ksztaBcenia. UCZEC ZDOLNY Dlaczego dzieci zdolne nie radz sobie w szkole : [jak temu przeciwdziaBa?] / Sylvia Rimm ; przeB. z ang. Monika Horzowska. PoznaD : Moderski i S-ka, 2000. - 439 s. ; 21 cm . - ISBN 83-87505-43-9 Omwienie psychologicznych uwarunkowaD niesamodzielno[ci, buntowniczych zachowaD dziecka, sposobw ksztaBtowania konstruktywnych postaw i zainteresowaD, uczenie organizacji pracy, planowania czasu, uczenie umiejtno[ci |yciowych. Dzieci zdolne / MirosBawa Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. - 16 s. : il. ; 15 x 21 cm (One s W[rd Nas . - Bibliogr. - ISBN 83-86954-54-X Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday. - Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2005. - 81 s. ; 21 cm . - ISBN 83-60215-05-7 Jak rozpozna uzdolnione dziecko : poradnik dla rodzicw / Franz J. Mnks, Irene H. Ypenburg ; przekB. Monika Sochacka. - Krakw : Wydawnictwo WAM, 2007. - 125, [1] s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 119-124. - ISBN 978-83-7318-889-1 "Klub Omnibusa" - projekt edukacyjny dla uczniw zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychowanie na co DzieD. - 2007, nr 4/5, s. 20-21 Autorski projekt edukacyjny opracowany przez psychologw i pedagogw z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 i nr 1 w Katowicach, dedykowany uczniom zdolnym szkB gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Motywowanie do nauki uczniw twrczo uzdolnionych / Beata Dyrda //W: Psychopedagogika dziaBaD twrczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej Zwigulskiej. - Krakw : "Impuls", 2005. - s. 119-127 Osignicia uczniw zdolnych / Andrzej E. Skowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. - 240, [2] s. ; 24 cm . - (Prace WydziaBu Nauk SpoBecznych ; 57). - Bibliogr. s. [221]-240. - ISBN 83-87703-91-5. Monografia podejmujca problematyk uczniw, ktrych wybitne zdolno[ci przejawiaj si w toku nauki szkolnej. Zaprezentowano liczne badania prowadzone w Polsce oraz innych krajach. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa SzkoBa. - 2006, nr 4, s. 46-48 Dziecko wiejskie - wychowanie - Polska ; Dziecko zdolne - nauczanie - Polska ; Lublin (woj. lubelskie) - szkolnictwo wy|sze Praca z uczniem zdolnym i sBabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - . Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. - 66 s. : il., tab. ; 24 cm . - ISBN 978-83-7173-223-2 Szkolny system wspierania zdolno[ci : jak rozpoznawa i rozwija dziecice uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sdzicka. - ToruD : "Aker", [2005]. - 79, [1] s. : rys. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 76 . - ISBN 83-921912-3-4 UczeD szczeglnie uzdolniony w szkole / MaBgorzata {uber-Zielicz // Dyrektor SzkoBy. - 2009 , nr 5, dod. Niezbdnik Dyrektora, s. 18-21 Zawiera: Indywidualny program lub tok nauki ; Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniw i sBuchaczy ; Realizacja obowizku szkolnego /obowizku nauki poza szkoB ; Konkursy, turnieje, olimpiady ; Stypendia i ich przyznawanie ; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Utalentowany uczeD i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tB. Aneta Rylska-Juru[]. - Rzeszw : Wydawnictwo O[wiatowe Fosze, cop. 2009 . - 255, [1] s. ; 21 cm . - ISBN 978-83-7586-011-5 [ SzkoBa przyszBo[ci.] Zdolno[ci, talent, twrczo[. T. 1 / pod red. WiesBawy Limont, Joanny Cie[likowskiej i Joanny Dreszer. - ToruD : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu MikoBaja Kopernika, 2008. - 290 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-231-2254-8 Zdolno[ci, talent, twrczo[. T. 2 / pod red. WiesBawy Limont, Joanny Cie[likowskiej i Joanny Dreszer. - ToruD : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu MikoBaja Kopernika, 2008. - 211 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-231-2255-5 Zdolny uczeD : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie wBasnej skuteczno[ci ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekB. Magdalena Polaszewska-Nicke. - GdaDsk : GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 127 s. ; 24 cm . - (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliogr. s. 126-127. - ISBN 978-83-7489-150-9 Zjawiska niepowodzeD szkolnych uczniw zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziaBanie / Beata Dyrda. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 98, [2] s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 93-98. il. - ISBN 978-83-7308-963-1 Syndrom Nieadekwatnych Osigni Szkolnych - zjawisko, ktre dotyczy uczniw zdolnych majcych trudno[ci w nauce UCZEC z ADHD ADHD : nadpobudliwo[ psychoruchhowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przeB. Ewa Kowalczyk]. - Kielce : "Jedno[", cop. 2006. - 44 s. ; 21 cm . -ISBN 83-7442-335-8 Spis tre[ci: 1. Wprowadzenie w problematyk. 2. Dzieci z podejrzeniem ADHD. 3.ADHD i nadpobudliwo[ - obja[nienie poj. 4. Mity o ADHD. 5. Przyczyny zaburzeD koncentracji uwagi i nadpobudliwo[ci. 6. Postawienie diagnozy : ADHD czy nie?. 7. Terapia : co[ wicej ni| ritalin i inne leki? 8. Rola specjalistw. 9. ADHD - diagnoza na korzy[ dziecka. 10. Cierpliwo[, ADHD : nadpobudliwo[ ruchowa : poradnik dla rodzicw, nauczycieli, lekarzy i terapeutw / Alison Munden, Jon Arcelus. - Warszawa : "Bellona", cop. 2006. - 160 s. ; 21 cm . - ISBN 83-11-10301-1 ADHD : podj wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodzicw / Russell A. Barkley. - PoznaD : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. - 442 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s.437-442 . - ISBN 978-83-7506-333-2 ADHD : prawie normalne |ycie / pod red. Wandy Baronowskiej. - Adz : Wydaw.Wy|szej SzkoBy Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 170 s. ; 21 cm . - Bibliogr. przy rozdz. - Bibliogr. s.168. - Abstrakty artykuBw w jz.angielskim. - ISBN 978-83-7405-234-4 Zawiera: Cz.1: Teoria ; Cz.2: Praktyka ; Cz.3: Scenariusze zaj. ADHD - zespB nadpobudliwo[ci psychoruchowej : przewodnik dla rodzicw i wychowawcw / Artur KoBakowski [ in.]. - GdaDsk : GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 239 s. ; 23 cm . - (Psychologia dla Praktykw). - Indeksy. - ISBN 978-83-7489-050-2 Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne wystpujce w ramach autyzmu, ADHD, trudno[ci szkolnych oraz zaburzeD dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tB. Robert . - Wali[]. - Warszawa : "Liber", 2007. - 202 s. ; 21 cm (Biblioteka Rodzica i Pedagoga). - ISBN 978-8360215-42-5 Korygowanie zaburzeD zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / MaBgorzata Dbrowska, MaBgorzata RozesBaniec. - ToruD : Wydawnictwo "Adam MarszaBek", cop. 2004 . - 69, [1] s. ; 21 cm . - Bibliogr. s. [70]. - ISBN 83-7322-767-9 Nauczyciel "niespecjalnie - specjalny" wobec szkolnej pracy z uczniem z ADHD / Wanda Baranowska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 2, s. 188-199 Od chaosu do spokoju : jak wychowywa dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E. Heininger i Sharon K. Weiss ; przeB. Andrzej Jankowski. - PoznaD : Media Rodzina Harbour Point, cop. 2005 . - 352 s. ; 21 cm Bibliogr. s. 343-348. Indeks. - ISBN 83-7278-164-8 Oswoi ADHD : przewodnik dla rodzicw i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Zwicick. - Warszawa : "Difin", 2006. - 119 s. ; 23 cm . - ISBN 83-7251-615-4 Aneksy zwieraj kryteria diagnostyczne zaburzeD uwagi i nadruchliwo[ci dzieci. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwo[ci psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 35 s. ; 24 cm . - (Dla nauczyciela przedszkola). - ISBN 83-88839-18-7. - ISBN 978-83. - Scenariusze zaj dla przedszkoli ; Scenariusze zaj do nauczania pocztkowego WBczy hamulce : poradnik dla dzieci i mBodzie|y z ADHD / Patricia O. Quinn, Judith M. Stern. - Sopot : GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 . - 115 s. : il. ; 23 cm. - (GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci). - ISBN 978-83-60577-44-8 Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II. - GdaDsk : GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 274, [2] s. ; 24 cm . - (Biblioteka Wychowawcy). - ISBN 978-83-7489-209-4 Dzieci Indygo : opieka i wsparcie / Doreen Virtue ; tB. Ryszard O[lizBo. - Wyd. 2. - BiaBystok : Studio Astropsychologii, 2007. - 222 s. ; 24 cm . -Bibliogr. s. 219-222. - TB. z ang. . -ISBN 83-7377-196-4 UCZEC Z AUTYZMEM Autyzm czy nie autyzm? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej maBych dzieci / Joanna Kruk-Lasocka ; [Dolno[lska SzkoBa Wy|sza Edukacji] . - Wyd. 2. - WrocBaw : DSWE, 2003. - 128 s. ; 24 cm ISBN 83-910486-0-1 Autyzm u dzieci : diagnostyka, klasyfikacja i etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 152, [1] s. ; 21 cm . - Bibliogr. s.139-[153] s. . - ISBN 83-01-13063-6 Autorka dokonuje przegldu najwa|niejszych koncepcji autyzmu, przedstawia r|norodno[ pogldw na temat jego diagnozy, genezy i dynamiki przebiegu, daje konkretne wskazwki dla psychologw - praktykw, pedagogw, a tak|e dla Autyzm wyzwaniem naszych czasw / pod red. Tadeusza GaBkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Krakw : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 238 s. ; 24 cm . - Bibliogr. po rozdz. ISBN 83-7271-062-7 Autyzm Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa SzkoBa. - 2009, nr 5, s. 45-53 Dzieci z autyzmem i zespoBem Aspergera : praktyczne do[wiadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tB. [ze szw.] MaBgorzata Aleksandrowicz. - Katowice : "Zlsk", 2000. - 123, [1] s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 123-[124]. - ISBN 83-7164-247-4 Dziecko z autyzmem : terapia deficytw poznawczych a teoria umysBu / Barbara Winczura. - Wyd. 2 . - Krakw : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008. - 208 s. ; 24 cm Bibliogr. s. [185]-193. - ISBN 978-83-7308-997-6 Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // {ycie SzkoBy . - 2010, nr 10, s. 30-36 Jak uczy dzieci z autyzmem rozumie my[li, uczucia i intencje innych ludzi? Implikacje terapeutyczne dla teorii umysBu / Barbara Winczura // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47 Mo|liwo[ edukacji : autyzm u dzieci z maBych [rodowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // {ycie SzkoBy. - 2005, nr 10, s. 21-25 Nikt nigdzie : niezwykBa biografia autystycznej dziewczyny / Donna Williams ; [tB. PrzemysBaw Gryz, Marta Klimek-Lewandowska]. -Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, 2005. - 167 s. ; 24 cm & - ISBN 83-88839-67-5 Autyzm - Australia - pamitniki ; Dziecko autystyczne - pamitniki Plan terapii indywidualnej dla ucznia autystycznego / Dorota Bk, Katarzyna Pelc //W: Praca w klasie integracyjnej : materiaBy pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum / Urszula Grygier. - Krakw : "Impuls", 2004. - s. 58-70 Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniw z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiaBy dla szkB / Vicki Lundine i Catherine Smith ; sBowo wstpne Jo-Anne Seip. - 1 wyd. w jz. pol.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja "Synapsis", cop. 2008. - 232 s. : rys. ; 30 cm . - (Seria z Parasolem). - Bibliogr. s. 219-222 . - ISBN 978-83-88839-94-8. Dziecko autystyczne ; Szkolenie zawodowe ; NiepeBnosprawni - praca - poradnictwo zawodowe ; Poradnictwo zawodowe. UczeD z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy OpiekuDczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 5 (2008), s. 30-36 Propozycje dotyczce organizacji pracy szkoBy i nauczyciela, mogce pomc w zaspokojeniu specyficznych potrzeb dzieci z autyzmem. Kryteria diagnostyczne, strategie do zastosowania w klasie, strategie wobec trudnych zachowaD. Uczymy si radzi sobie z trudnymi zachowaniami / Gay Waters ; il. Fiona Bleach ; tB. Anna Szostak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", [2005]. - 25 s. : il. ; 30 cm . - ({y z autyzmem). - ISBN 83-88839-12-8 Terapia i edukacja osb z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - 176 s. ; 24 cm . - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-87079-90-1 Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-wikaBa // Nauczanie Pocztkowe : ksztaBcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68 Zastosowanie teorii uczenia si w terapii maBych dzieci z autyzmem na przykBadzie projektu wczesnej interwencji O.I. Lovaasa / Jacek KozBowski //W: Terapia i edukacja osb z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogoki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - s. 49-74 Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. - GdaDsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995. - 3 t. ; 24 cm . - Bibliogr. -ISBN 83-903194-1-1 (t.1) T. 1 : Profil psychoedukacyjny PEP-R (wersja poprawiona) / aut. Eric Schopler [i in.] ; red. nauk. Marta Bogdanowicz, Lucyna Bobkowicz ; tB. z ang. Aleksandra Witkowska Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. -GdaDsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995. - 209 s. ; 24 cm . - Bibliogr. - ISBN 83-903194-0-3 (t. 2) T. 2 : Techniki nauczania : dla nauczycieli i profesjonalistw / Eric Schopler, Robert Jay Reichler, Margaret Lansing ; [red. Iwona Jodko, WiesBaw BaryBa, Bo|ena Micun-Gusman ; konsult. nauk. Marta Bogdanowicz ; tB. z ang. Marta Bogdanowicz i in.] Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. T. 3 , wiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeB. [z ang.] SBawomir Mil. - GdaDsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. - GdaDsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, [ok. 1995]. - 270 s. ; 24 cm Na okB. : Opracowane przez specjalistw i rodzicw zwizanych z programem TEACCH. - ISBN 83-85416-28-5 T. 3 : wiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeB. [z ang.] SBawomir Mil UCZEC Z ZESPOAEM ASPERGERA Dziecko z ZespoBem Aspergra w szkole powszechnej / Maria Chmielewska //W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / pod red.Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego ; [aut. Kataryna Bienkowska-Robak et al.]. - PBock : Oficyna Wydawnicza SzkoBy Wy|szej im. PawBa WBodkowica - Wydawnictwo Naukowe Novum, 2009. - S. 311-324. Wskazwki dla nauczyciela. Nieproste |ycie z Aspergerem (cz. 1) / Joanna Zwicicka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97 Choroba Aspergera ; Dziecko chore - nauczanie Sytuacja dziecka z zespoBem Aspergera w szkole oglnodostepnej - szanse i utrudnienia w dobie inkluzji / MaBgorzata Sekutowicz //W: Pedagogika specjalna : r|ne poszukiwania - wsplna misja : pamici profesora Jana PaDczyka / [red. Monika Bielsla-Lach]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S.359-371 Wskazwki dla nauczyciela SzkoBa wobec potrzeb dziecka z zespoBem Aspergera - z perspektywy do[wiadczeD nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior // SzkoBa Specjalna. - T. 70, nr 3 (2009), s. 204-217 Choroba Aspergera ; KsztaBcenie integracyjne ; Dziecko autystyczne - nauczanie ; Dziecko autystyczne - psychoterapia Zwiry, dziwadBa i ZespB Aspergera : przewodnik u|ytkownika dojrzewania / Luke Jackson ; przedm. Tony Attwood ; [tB. Ewa Niezgoda] Warszawa :"Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, 2005. - 151 s. ; 24 cm . - ISBN 83-88839-62-4 Dziecko autystyczne - wychowanie ; Choroba Aspergera ; Autyzm ZespB Aspergera : co nauczyciel wiedzie powinien / Matt Winter ; [tB. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 52 s. ; 24 cm . - (Poradnik nauczyciela, ISSN Wychowawcy, Pedagoga) . - Bibliogr. - ISBN 83-88839-13-6 ZespB Aspergera i NLD : problematyka dotyczca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i inni ; [tB. Marzenna Rczkowska]. - 1 wyd. w jz. pol. Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja "Synapsis", cop. 2008. - 418, [6] s. ; 24 cm . - (Seria z Parasolem). - Bibliogr. s. [399]-408. - ISBN 978-83-88839-84-9 Ksi|ka porusza problem podejmowania pracy przez osoby dotknite niepeBnosprawno[ciami "ukrytymi", takimi jak ZespB Aspergera ZespB Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i caBa reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; [tB. Marta UmiDska, Krzysztof UmiDski]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2006. - 386 s. ; 24 cm . - Wykaz publikacji n.t. autyzmu w jz. pol. s.[371]-375. - ISBN 83-88839-38-1 ZespB Aspergera - wyzwanie dla nauczycieli / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - R. 53, nr 12 (2009), s. 64-68 Porady dla nauczycieli. UCZEC Z ZESPOAEM DOWNA Badania zdolno[ci spostrzegania u dzieci z zespoBem Downa : do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 48-50 Cela : odpowiedz na zespB Downa / Anna Sobolewska. - Warszawa : "W.A.B", 2002. - 249, [23] s., [32], s. tabl. : il. czarno-biaBe i kolor. ; 20 cm . - ISBN 83-88221-96-5 Edukacja dzieci z zespoBem Downa / MaBgorzata Rzepa // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 56-57 ZespB Downa ; Dziecko niepeBnosprawne umysBowo - nauczanie Jak pomc w rozwoju dziecka z zespoBem Downa : poradnik dla rodzicw i wychowawcw / El|bieta M. Minczakiewicz. - Krakw : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 252, [3] s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 204-[216]. - ISBN 83-7271-067-8 Praca z dziemi z pora|eniem mzgowym / Helena Szmuniewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 57-61 Przegld metod terapii dziecka specjalnej troski : w [wietle konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunw Osb z ZespoBem Downa "Bardziej Kochani" / Renata JodBowska Rejowiec Fabryczny : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, [ok. 2003]. - 34 k. ; 30 cm Rozwj intelektualny dzieci z zespoBem Downa / Ewa Zaspa. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - 172 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 165-172. - ISBN 83-87079-89-8 Wieloprofilowa terapia uczniw z zespoBem Downa / Joanna Chwaszczewska // Rewalidacja. - 2006, nr 2 , s. 43-52 ZespB Downa ; Dziecko niepeBnosprawne umysBowo - rehabilitacja - metody UCZEC NIEPEANOSPRAWNY INTELEKTUALNIE Biblioterapia w edukacji dziecka niepeBnosprawnego intelektualnie : materiaBy dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. - WaBbrzych : "Unus", 2003. - 243 s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr. - ISBN 83-89520-02-8 Edukacja i rehabilitacja osb z upo[ledzeniem umysBowym / Janusz Kierenko [!], Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydaw. Akademickie Wy|szej SzkoBy SpoBeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2006 . - 216 s. ; 24 cm . -Bibliogr. - Na s. tyt. bBdna nazwa autora. - PrawidBowa nazawa aut.: Janusz Kirenko. - ISBN 83-60594-00-7 Edukacja osb niepeBnosprawnych intelektualnie w stopniu gBbokim - prba oceny dokonaD pedagogicznych / El|bieta Domarecka-Malinowska // SzkoBa Specjalna. - 2005, nr 2, s. 93-101 Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla II etapu nauczania uczniw z niepeBnosprawno[ci intelektualn w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoBy podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - GdaDsk : Wydaw. "Harmonia", 2007. - 104 s. ; 24 cm . - Na s. tyt. "Przygotowane w oparciu o Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaBcenia oglnego w poszczeglnych typach szkB dla uczniw z niepeBnosprawno[ci w stopniu umiarkowanym". - Bibliogr. s. 101-104. - ISBN 978-83-7134-237-0 Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla III etapu nauczania uczniw z niepeBnosprawno[ci intelektualn w stopniu umiarkowanym (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja. - Tanajewska. - GdaDsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - 93, [1] s. : il. ; 24 cm . - Przygotowane w oparciu o Rozporzdzenie MENiS z dn. 13 stycznia 2005 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaBcenia oglnego w poszczeglnych typach szkB dla uczniw z niepeBnosprawno[ci w stopniu umiarkowanym. - Bibliogr. s. 90-93. - ISBN 978-83-7134-282-0 MateriaBy metodyczne do nauczania dzieci i mBodzie|y niepeBnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Dorota Smykowska. - Krakw : "Impuls", 2006. - 251, [1] s. : il. ; - ISBN 83-7308-707-9 Metody komunikacji alternatywnej / scen. i komentarz Maria Piszczek. -Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2008. - 1 dysk optyczny (DVD) (42 min 11 s) ; 12 cm Dziecko niepeBnosprawne umysBowo - nauczanie - metody - film edukacyjny ; Komunikacja niewerbalna - metody - film edukacyjny ; Filmowy zapis zaj z dzie68<>@L ( P ||m\PAPAPAh:h|B*CJaJphUUUh|B*CJaJphUUU hDh|5B*CJaJphUUUhKh|B*CJaJphUUUhKhKCJ(\aJ(hKCJ(\aJ(h^0-5CJ(\aJ(hK5CJ(\aJ(h^0-h^0-5CJ(\aJ(hg5CJ(\aJ(h|65CJ(\aJ(&j?P h|6h|65CJ(U\aJ(h|6h|65CJ(\aJ(#jh|6h|65CJ(U\aJ(>@ Fx!#%*,\/13L6 -DM gd"gdU -DM gd%r-DM gdU -DM gd|$a$gdKgdg z 2 p Q]a=R"`.JBDFJd<T<ǶǙǙǙǙh"B*CJaJphUUUhWoh|B*CJaJphUUUh|5B*CJaJphUUU h|h|5B*CJaJphUUUh|B*CJaJphUUUh:hU B*CJaJphUUU hz6hU 5B*CJaJphUUUhU B*CJaJphUUU7JRTvx.6z(:x >|@N JhT\d !J!Z!!!乨䙨hU hU B*CJaJphUUU hz6hU 5B*CJaJphUUUhU 5B*CJaJphUUU hU hU 5B*CJaJphUUUhU B*CJaJphUUUh:hU B*CJaJphUUUhgB*CJaJphUUU6!P"R"""f###$$$$$%%%%>&&&&''*(n(((()`*n****T+++N,~,,ŴԗԗwԗԗwԗԗԴkŴԗԗh"B*CJaJphUUU hz6hU 5B*CJaJphUUUhU 5B*CJ\aJphUUUh:hU B*CJaJphUUUhU 5B*CJaJphUUU h|hU 5B*CJaJphUUUh"hU B*CJaJphUUUhU B*CJaJphUUUhWohU B*CJaJphUUU h~hU 5B*CJaJphUUU',,"->---*.h../Z/\//T0t0011h1n1111R2222 3J3304`4444ƵƦƦƕxixixixiXƦƦ h@hU 5B*CJaJphUUUh/%>hAB*CJaJphUUUh/%>B*CJaJphUUU h/%>h/%>5B*CJaJphUUU h/%>hA5B*CJaJphUUUh:hU B*CJaJphUUU hz6hU 5B*CJaJphUUUhU B*CJaJphUUUhDhU B*CJaJphUUUhU 5B*CJaJphUUU hDhU 5B*CJaJphUUU"4525p5555*6J6L6,77778N8n888889999 9999ĸti[J[J h:h5B*CJaJphUUUh5B*CJaJphUUUhh0oCJaJhhz65CJ$aJ$ h"h5B*CJaJphUUUhARB*CJaJphUUUhB*CJaJphUUUh:h|B*CJaJphUUUh|B*CJaJphUUU h|h|5B*CJaJphUUUhU hU B*CJaJphUUUh:hU B*CJaJphUUUhU B*CJaJphUUUL688888888888999 9x<z<8ACEHHJJ -DM gdAgd $ & Fa$gd -DM gd|9::v<z<<<>>`??L@R@@@6A8A\AAAABBBB^BBBBB6CRCCC:D`DbDEEEB*CJaJphUUUh/%>hAB*CJaJphUUU h/%>h/%>5B*CJaJphUUU h/%>hA5B*CJaJphUUU#hAB*CJOJQJ^JaJphDDD h:h5B*CJaJphUUUhB*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUU)HHHI>INInIIIJ&JdJJJJK,K:KLLLMMMN N6NtNNNN*OLOOOOPFPjPPPʹۭۭۭ۹sʎgʹۭۭۭۭۭۭۭhAB*CJaJphUUUhB*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUUh/%>5B*CJaJphUUUh/%>B*CJaJphUUU h/%>h/%>5B*CJaJphUUU h/%>hA5B*CJaJphUUUh/%>hAB*CJaJphUUU)hA5B*CJOJQJ\^JaJphUUU(JLMPTRRX[[[[[[_ac ceeoqqxtztgduh^hgdgdh^hgd0o $ & Fa$gdgdAgdPPP(QFQQRRTRRRRSVSjSSSvTxTTJU^UUU:VlV WWWnXpX|XXXXXYYY[zzzzzzznh/%>hA5CJaJh/%>h/%>B*CJaJphUUUh/%>B*CJaJphUUU h/%>h/%>5B*CJaJphUUUhAhB*CJaJphUUUhB*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUUh/%>hAB*CJaJphUUUh/%>hB*CJaJphUUU&[[[[[[[[[,\]]__```ôsgsXG8,hB*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUUh:huB*CJaJphUUUhB*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUU#h:h5B*CJ\aJphUUUh5B*CJ\aJphUUUh|x5B*CJ\aJphUUUhh0o5CJ$aJ$hh;5CJ$aJ$hv:|5CJ$aJ$hh/%>B*CJaJphUUUhAB*CJaJphUUU`~aab$bc cBcddeeeef0fdfjflffffgRggggghFhdhȷ|p||_N_N_ h:hP5B*CJaJphUUU h:h*%5B*CJaJphUUUh7TB*CJaJphUUUh:h0oB*CJaJphUUUh`B*CJaJphUUUh:hB=B*CJaJphUUU h:hB=5B*CJaJphUUU h:h0o5B*CJaJphUUUh:hCJaJhB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUUdhhhhi8iiiiijLj\jjjjk(kkkkl$lNlvlxlmwhwhwYH h-h-5B*CJaJphUUUh-h-B*CJaJphUUUh:hhB*CJaJphUUUh:huB*CJaJphUUU h:hh5B*CJaJphUUU h:hu5B*CJaJphUUUht#B*CJaJphUUUh`B*CJaJphUUUh:h*%B*CJaJphUUUh:hPB*CJaJphUUU h:h*%5B*CJaJphUUU h:hP5B*CJaJphUUUm8mmmmnDn\nxnnnoooppppvppppJqlqqqqqFrrrrrr³ssgYsht#5B*CJaJphUUUh7TB*CJaJphUUU h:hh5B*CJaJphUUU h:hu5B*CJaJphUUUh-huB*CJaJphUUUh:huB*CJaJphUUUh:hhB*CJaJphUUU ht#hh5B*CJaJphUUU ht#hu5B*CJaJphUUUh-h-B*CJaJphUUUh-B*CJaJphUUU r8sDssss tJtzttttt*u}Z}}}}0~X~~~~DFJV~΁v|.PփȄj hL"hJ[5B*CJaJphUUUhL"hJ[B*CJaJphUUU#hWohJ[5B*CJ\aJphUUUhWohJ[B*CJaJphUUUhJ[B*CJaJphUUU h_3hJ[5B*CJaJphUUUhJ[5B*CJ$\aJ$phUUU#h_3hJ[5B*CJ$\aJ$phUUU1hjXЇ҇@LΈBVƋ>|ؐڐܐ6x H\&d 4xz|~ƸƧՕƄ hNIhJ[5B*CJaJphUUU#hL"hJ[5B*CJ\aJphUUU hARhJ[5B*CJaJphUUUhqL=5B*CJaJphUUUhL"hJ[B*CJaJphUUUhJ[B*CJaJphUUU hL"hJ[5B*CJaJphUUUhJ[5B*CJaJphUUU4ܐ|~Θ68ҡԡ$&(bd46fhhj $ & Fa$gdJ[gdJ[~&8Wj\~̘Θƙ (9XiLT,>`ĝ 8L\*Tԡ<XLb&(ʦ$&hJ[5B*CJaJphUUUhJ[B*CJaJphUUUhL"hJ[B*CJaJphUUU hNIhJ[5B*CJaJphUUUL&(`bdR26~df4h0<XȴpDиں0.}l^lhv:|5B*CJaJphUUU h hv:|5B*CJaJphUUU#h_3hv:|5B*CJ$\aJ$phUUUh_3hv:|B*CJ$aJ$phUUUhvB*CJ$aJ$phUUUhL"hJ[B*CJaJphUUU hL"hJ[5B*CJaJphUUU#hv:|hJ[5B*CJ$\aJ$phUUU hv:|hJ[5B*CJ$aJ$phUUU#hL"hJ[5B*CJ\aJphUUU̴DFں.BD402JL-DM gdv:| -DM gdv:| $ & Fa$gdv:|gdv:|$a$gd|gdJ[ -DM gdJ[Bh*JZrʿ*BD(J24~(䒀䒡oahv:|5B*CJaJphUUU h hv:|5B*CJaJphUUU#hARhv:|5B*CJ\aJphUUUhARhv:|B*CJaJphUUU hARhv:|5B*CJaJphUUUh?hv:|B*CJaJphUUU h?hv:|5B*CJaJphUUU#hWohv:|5B*CJ\aJphUUUhv:|B*CJaJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUU&(X".0244:`HJL<Zbt±ԟ~m_mhv:|5B*CJaJphUUU h'hv:|5B*CJaJphUUU#h'hv:|5B*CJ \aJ phUUUh'hv:|B*CJ aJ phDDD#h?hv:|5B*CJ\aJphUUU h_3hv:|5B*CJaJphUUU#hWohv:|5B*CJ\aJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUU h hv:|5B*CJaJphUUU%LNrH" L%N%'',*f-0x2Z4\4^46 -DM gdv:|-DM gdv:| $ & Fa$gdv:|gdv:|bzHb"6`4r(NDpr~ 4L HRӳӢ hf hv:|5B*CJaJphUUUhKhv:|B*CJaJphUUU h'hv:|5B*CJaJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUU h~hv:|5B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUU: DFHD,T$^p d LTŹԗ|n|hv:|5B*CJaJphUUU h~hv:|5B*CJaJphUUUhv:|5B*phUUUhyuhv:|B*CJaJphDDDU hWohv:|5B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphDDDhWohv:|B*CJaJphDDDhWohv:|B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUU hp:hv:|5B*CJaJphUUU+mi upo[ledzonymi umysBowo, podczas ktrych wykorzystywane byBy piktogramy. Muzykowanie metod cyfrowo-literow z uczniami niepeBnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 150, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (DVD) [Sygn. DVD 1470]. - Bibliogr. s. 145-146. - ISBN 978-83-7587-219-4 Nauczanie uczniw z niepeBnosprawno[ci intelektualn w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. SBawomira Sadowiska. - ToruD : "Akapit", 2006. - 298 s. ; 24 cm . - ISBN 83-89163-21-7 Pedagogiczne dziaBania nauczycieli szkB specjalnych na I etapie edukacji / Gra|yna Tkaczyk. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-SkBodowskiej, 2008. - 131 s. ; 24 cm . - ISBN 978-83-227-2829-1 Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniw z niepeBnosprawno[ci intelektualn w stopniu lekkim : dla klas 1-3 / Renata Naprawa, Alicja . - Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - GdaDsk : "Harmonia". - 2009. - 116 s. ; 24 cm . - ISBN 978-83-7134-323-0 Przewodnik dla nauczycieli uczniw upo[ledzonych umysBowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / red. nauk. Maria Piszczek . - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2001. - 171, [1] s. ; 24 cm . - ISBN 83-86954-67-1 Rozwj daje rado[ : terapia dzieci upo[ledzonych umysBowo w stopniu gBbokim / pod. red. Jacka Kielina. - Wyd. 2 . - GdaDsk : GdaDskie Wydaw. Psychologiczne, 2009. - 255 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 978-83-7489-248-3 Ksi|ka jest podrcznikiem stanowicym pomoc dydaktyczn dla nauczycieli i rodzicw dzieci upo[ledzonych w stopniu gBbokim. Sposoby pracy edukacyjno-terapeutycznej wynikajce ze specjalnych potrzeb uczniw / Agnieszka Jankiewicz // Rewalidacja. - 2003, nr 2, s. 27-37 Praca edukacyjno-terapeutyczna z osobami z gBbsz niepeBnosprawno[ci intelektualn. SzkoBa specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka // Remedium. - 2007, nr 1, s. 6-7 Terapia muzyk w pracy z dziemi niepeBnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekB. z ang. Agnieszka Bryndal, El|bieta Masiak. -Krakw : "Impuls", 2008. - 210, [2] s. ; 24 cm + dysk optyczny (DVD) (nr inw. DVD 848) Bibliogr. Indeks. - ISBN 978-83-7308-944-0 Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osb z gBbszym upo[ledzeniem umysBowym : [praca zbiorowa] / pod red. Jana Pileckiego. - Krakw : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 305 s. : il. kolor ; 24 cm . - Bibliogr. s. [299]-305. - ISBN 83-7271-195-X . Prezentacja najnowszej wiedzy dotyczcej programw i metod pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziemi o gBbszych i zBo|onych upo[ledzeniach. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniw o specjalnych potrzebach w rozwoju / Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Krakw : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - 203, [3] s. ; 24 cm . -(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 447). - Bibliogr. - ISBN 83-7271-393-6 Wspomaganie rozwoju dzieci z niepeBnosprawno[ci intelektualn w stopniu lekkim w r|nych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna BarBg. - Rzeszw : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 . - 517 s. : wykr., tab. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 495-515. - Streszcz. tak|e ang. i niem. . - ISBN 978-83-7338-367-8 Wsplne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osb z upo[ledzeniem umysBowym / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2008. - 168 s. : wykr. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-89275-93-6 WspBpraca szkoBy z rodzin w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upo[ledzeniem umysBowym - dziaBania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 359 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 307-320 . - ISBN 978-83-7308-820-7 Zajcia pozalekcyjne i terapia zajciowa z osobami o obni|onej sprawno[ci umysBowej / Tadeusz Kott - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - 271 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 263-271 . - ISBN 83-87079-74-X Dziecko niepeBnosprawne umysBowo - psychoterapia ; Dziecko niepeBnosprawne umysBowo - rehabilitacja ; Praca pozalekcyjna ; Terapia zajciowa UCZEC z MZGOWYM PORA{ENIEM DZIECICYM Praca z dziemi z pora|eniem mzgowym / Helena Szmuniewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 57-61 Dziecko z mzgowym pora|eniem dziecicym - jego specyficzne potrzeby edukacyjne / Aneta Jagier //W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. MaBgorzaty SekuBowicz ; [aut. tekstw Jacek BBeszyDski i in.] . - WrocBaw : Wydawnictwo Naukowe Dolno[lskiej SzkoBy Wy|szej Edukacji TWP, cop. 2006. - S. 223-239 Dziecko z pora|eniem mzgowym : przewodnik dla rodzicw i opiekunw / pod red. Marka Syndera ; aut. Marek Synder, MichaB SBomczykowski, Andrzej Grzegorzewski. - [Czstochowa] : "Zwity PaweB", [cop.] 2002. - 232 s. : rys. ; 24 cm . - ISBN 83-7168-577-7 Podstawowe wiadomo[ci o chorobie, sposoby jej leczenia oraz mo|liwo[ci uzyskania pomocy dla dziecka. Przepisy prawne dotyczce dzieci z pora|eniem mzgowym, przysBugujce im prawa i przywileje. Mzgowe pora|enie dziecice : problemy psychologiczno-pedagogiczne / Ewa Mazanek. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2003. - 136 s. : faks., rys., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 115-119. - ISBN 83-87079-91-X Mzgowe pora|enie dziecice : z do[wiadczeD trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys ; [aut. Tadeusz Bober et al.]. - WrocBaw : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. - 282, [3] s. : il. ; 24 cm (Studia i Monografie Akademii Wychowania Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang. - ISBN 83-89156-46-6 Komputer i dziecko z pora|eniem mzgowym / Jolanta Ostrowska // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 571-572 Aczenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mzgowym pora|eniem dziecicym / MaBgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38 Uczniowie z mzgowym pora|eniem dziecicym : osignicia edukacyjne / Magdalena Loska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2005. - 127, [5] s., [16] s. : il. ; 24 cm . - (Ka|dy Mo|e By Wielki). - ISBN 83-02-09381-5 UCZEC Z DYSLEKSJ Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniw z dysleksj / Jadwiga Jastrzb // Wychowanie na co DzieD. - 2006, nr 9, s. 3-9 Model analizy opini/orzeczenia po diagnozie specjalistycznej. Dysleksja : [poradnik] / Wojciech Brejnak Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003. - 221, [1] s. ; 21 cm (Nie jeste[ sam). - Bibliogr. s. 201-[206] - ISBN 83-200-2809-4 Dysleksja / Gavin Reid ; [tB. Robert Wali[]. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. - 79, [1] s. ; 21 cm . - Bibliogr. ISBN 83-60215-01-4 Dysleksja i dysgrafia Dysleksja - problem wspBczesnej mBodzie|y : diagnozowanie przyczyn zjawiska i prba okre[lenia sposobw radzenia sobie z trudno[ciami u dyslektykw / BogumiBa Sudykowska-Lazaj, Danuta Duczmal-Szymik // Jzyk Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s. 30-38 Jak dyslektyczne dziecko nauczy czytania : wyprbowana metoda dla rodzicw i nauczycieli / Bernice H. Baumer ; przekB. z ang. i adapt. Dorota KoniDska. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", cop. 2007. - 198, [2] s. : il. ; 22 cm . - ISBN 978-83-7404-589-6 Jak przezwyci|a trudno[ci w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety JaBowieckiej. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. - 120 s. ; 21 cm . - Bibliogr. przy rozdz. - Podtyt. na okB.: przewodnik dla nauczycieli i rodzicw. - ISBN 978-83-7173-191-4 Dysleksja i dysgrafia - zapobieganie ; Dyskalkulia Jak przygotowa konspekt zaj terapii pedagogicznej dla uczniw ze specyficznymi trudno[ciami w czytaniu i pisaniu? / Jadwiga Jastrzb // Wychowanie na co DzieD. - 2005, nr 12, dod. s. I-III Pisanie - korekcja ; Nauczanie zintegrowane ; Scenariusze zaj do nauczania pocztkowego. Terapia pedagogiczna - konspekt zaj dla uczniw klasy III ; zajcia korekcyjno-kompensacyjne Przegld programw terapeutycznych dla dzieci z dysleksj rozwojow (cz. I) / Jadwiga Jastrzb // Wychowanie na co DzieD. - 2003, nr 3, dod. s. I-V . Dysleksja i dysgrafia ; Terapia pedagogiczna - zaBo|enia konstruowania programu ; Dysleksja rozwojowa - terapia (programy) Przegld programw terapeutycznych dla dzieci z dysleksj rozwojow (cz. II) / Jadwiga Jastrzb // Wychowanie na co DzieD. - 2003, nr 4/5, dod. s. I-IV Dysleksja i dysgrafia ; Dysleksja rozwojowa - terapia (programy) Rozwijanie kreatywno[ci uczniw dyslektycznych na lekcjach jzyka polskiego w klasach IV-VI szkoBy podstawowej / Dorota Dawid. - Krakw : "Impuls", 2004. - 89, [2] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm . - Bibliogr. s. [91]. - Na okB. podtyt.: scenariusze zaj. - ISBN 83-7308-289-1 Ze spisu tre[ci: I. Dysleksja - definicja pojcia, etiologia, rozpoznawanie zjawiska; 2. Praca z uczniami ze specyficznymi trudno[ciami; 3. Metoda 18 struktur wyrazowych; 4. Twrczo[ jako podstawowa forma dziaBania czBowieka. Kreatywno[ szans dla dyslektykw; 5. Test kreatywnego my[lenia przeprowadzony w[rd klas szstych szkoBy podstawowej; 6. Aktywne metody pracy z uczniami; 7. wiczenia rozwijajce twrcz aktywno[ uczniw; 8. Scenariusze lekcji j.polskiego dla kl.IV-VI, rozwijajcych kreatywno[, bazujcych na nauczaniu polisensorycznym Terapia pedagogiczna uczniw ze specyficznymi trudno[ciami w uczeniu si elementarnych umiejtno[ci czytania i pisania / Jadwiga Jastrzb // Wychowanie na co DzieD. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV Terapia pedagogiczna w [wietle prawa o[wiatowego ; dysleksja rozwojowa - terapia ; konspekty zaj terapii pedagogicznej w 4-osobowej grupie uczniw klasy II ; zajcia korekcyjno-kompensacyjne Zastosowanie technologii informacyjnych w terapii pedagogicznej / Ewa Nowicka //W: Dysleksja : problem znany czy nieznany? / Ewa Nowicka. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-SkBodowskiej, 2007. - S.333-340 Dysleksja i dysgrafia - zapobieganie - metody Zawarto[ edukacyjnych programw komputerowych wspierajcych zajcia korekcyjno-kompensacyjne / Ewa Nowicka //W: Dysleksja : problem znany czy nieznany? / Ewa Nowicka. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie SkBodowskiej, 2007. - S.341-352 Dyslektyk 2 ; Sposb na dysleksj ; Sokrates 101 ; Sokrates 102 ; Klik uczy czyta ; Klik uczy ortografii ; Porusz umysB ; UCZEC Z WAD SAUCHU Edukacja dzieci z uszkodzeniem sBuchu w spoBeczeDstwie informacyjnym / Jolanta ZieliDska. - ToruD : Adam MarszaBek, 2005. - 116 s. ; 24 cm (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - Bibliogr. - ISBN 83-7441-111-2 Dziecko niedosByszce - nauczanie - metody ; Dziecko gBuche - nauczanie - metody ; Komputery - stosowanie - nauczanie - szkoBy specjalne Ka|de dziecko mo|e nauczy si sBysze i mwi : wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dzieci z wad sBuchu / Armin Lwe ; przeB. [z niem.] Halina Ferens PoznaD : "Media Rodzina", 1999. - 190, [1] s. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 180-[191]. - ISBN 83-85594-85-X Komputer w rozwoju sprawno[ci komunikacyjnej dzieci niesByszcych / Jolanta ZieliDska. - ToruD : Adam MarszaBek, 2005. - 166 s. ; 24 cm . - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - ISBN 83-7441-110-4 Dziecko gBuche - nauczanie - metody ; Komputery - stosowanie - nauczanie - szkoBy specjalne KsztaBcenie osb z wad sBuchu oraz specjalistyczne placwki udzielajce wsparcia tym osobom i ich rodzicom / Katarzyna BieDkowska-Robak //W: Pedagogika specjalna dla pracownikw socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi KuczyDskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - s. 117-119 Mj uczeD nie sByszy : poradnik dla nauczycieli szkB oglnodostpnych / Urszula Buryn, Teresa Hulboj, Marzena Kowalska, Tamara Podziemska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001 . - 117, [6] s. ; 24 cm Dziecko gBuche - nauczanie Rehabilitacja jzykowa dzieci niesByszcych w Polsce / Marcin BiaBas // SzkoBa Specjalna. - T. 68 , nr 1 (2007), s. 21-36 Metoda oralna, system jzykowo-migowy, totalna komunikacja, metoda fonogestw. Rewalidacja dzieci i z wad sBuchu - wspBczesne tendencje / Katarzyna BieDkowska-Robak //W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / pod red.Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego ; [aut. Kataryna Bienkowska-Robak et al.]. - PBock : Oficyna Wydawnicza SzkoBy Wy|szej im. PawBa WBodkowica - Wydawnictwo Naukowe Novum, 2009. - S. 239-256 Rozwj jzykowy dziecka z uszkodzonym sBuchem a integracja edukacyjna : model ksztaBcenia integracyjnego / Gra|yna Dry|aBowska. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. -Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 2007. - 186, [1] s. ; 24 cm . - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-0266-1 Rzeczywisto[ szkolna dziecka z gBboko uszkodzonym sBuchem w integracji / MaBgorzata Gulip // SzkoBa Specjalna. - T. 71, nr 1 (2010), s. 47-51 SBuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narzdem sBuchu / Yvonne Csnyi ; tB. [z niem.] Beata SzamaDska. - Warszawa : Wydawnictwa szk. i Pedag., 1994 Zrodki dydaktyczne wychowania fizycznego wykorzystywane w procesie ksztaBcenia dzieci niesByszcych / Anna Zwierzchowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4, s. 24-26 Dziecko gBuche - nauczanie - metody Ucz si z nami dobrze sBucha : zbir wiczeD doskonalcych zaburzony analizator sBuchu. Cz. 1 / Jolanta Kabowniczek, Izabela Zaborowska ; [red. merytoryczny ZdzisBaw Ratajek ; il.: Iwona Magierowska]. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2004. - 40 s. : il. ; 24 cm . -ISBN 83-7173-055-1 Ucz si z nami dobrze sBucha : zbir wiczeD doskonalcych zaburzony analizator sBuchu. Cz. 2 / Jolanta Karbowniczek, Izabela Zaborowska ; [red. merytoryczny ZdzisBaw Ratajek ; il.: Iwona Magierowska et al.]. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2005. - 36 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-7173-073-X UczeD z wad sBuchu chce zrozumie [wiat : poradnik dla nauczycieli oglnodostpnych szkB ponadpodstawowych / Urszula Buryn [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 174, [2] s. Dziecko gBuche - nauczanie Wspomaganie rozwoju dziecka niesByszcego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu KardynaBa Stefana WyszyDskiego, 2009. - 226 s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 220-226. - Indeks. - ISBN 978-83-7072-520-4 Aparaty sBuchowe ; Czytanie - nauczanie ; Dziecko gBuche - nauczanie ; Dziecko gBuche - rehabilitacja ; Implanty [limakowe ; Jzyk migowy - nauczanie ; Komunikacja niewerbalna ; Mowa - nauczanie ; SBuch - zaburzenia leczenie UCZEC Z WAD WZROKU Adaptacja materiaBw do nauki czytania i pisania dla dzieci sBabo widzcych / Kornelia CzerwiDska // Wychowanie na co DzieD. - 2007, nr 9, s. 16-21. Funkcjonalna ocena widzenia, trudno[ci uczniw sBabo widzcych w nauce czytania i pisania, adaptacja pomocy do nauki. Gdy dziecko niedowidzi : poradnik dla rodzicw i nauczycieli / Tomasz P. Krzeszowski ; Wy|sza SzkoBa Pedagogiczna. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993. - 94 s. : rys. ; 21 cm . -Bibliogr. s. 90-91. - ISBN 83-7096-002-2 Jak wspiera ucznia sBabo widzcego w szkole masowej / Urszula Nadolna // {ycie SzkoBy . - 2010 , nr 1, s. 28-30 Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujacych podstaw programow w zakresie szkoBy podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i sBabo widzcymi : praca zbiorowa / pod red. StanisBawa Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001 . - 336 s. ; 24 cm Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujcych z dziemi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym / Tadeusz Majewski. - Warszawa : PWZN [Przedsibiorstwo Wydawnicze Zwizku Niewidomych] "Print 6", 1997. - 145 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm . - Bibliogr. s. 143-145. - ISBN 83-87414-00-X Uczniowie niewidomi i sBabowidzcy w szkoBach oglnodostpnych / Zofia Palak. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000. - 175, [1] s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 165-173 . - ISBN 83-227-1679-6 UczeD niewidomy i sBabo widzcy w oglnodostpnej szkole [redniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. StanisBawa Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 177, [23] s. ; 24 cm . - Bibliogr. WspBczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osb niepeBnosprawnych wzrokowo / El|bieta Aobacz // SzkoBa Specjalna. - 2006, nr 5, s. 362-372 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Gra|yna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 184, [4] s. ; 24 cm . - Na okB. podtytuB: poradnik dla nauczycieli szkB oglnodostpnych Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepeBnosprawno[ciami : poradnik dla nauczycieli / red. Gra|yna Walczak Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 134, [2] s. ; 24 cm Na okB. podtytuB: poradnik dla nauczycieli szkB oglnodostpnych Za szklan [cian. Cz. 1 Warszawa : "Dydakta", 2000. - 1 kas. wiz. (60 min) : VHS PAL + Poradnik metodyczny / Tadeusz GaBkowski. - 8 s. ; 20 cm Zawiera: Dzieci o ufnym spojrzeniu ; Autyzm ; Jestem! Autyzm - film edukacyjny ; Dziecko niepeBnosprawne - film edukacyjny ; Integracja spoBeczna - nauczanie - film edukacyjny ; KsztaBcenie integracyjne - film edukacyjny. Za szklan [cian. Cz. 2 , By razem Warszawa : "Dydakta", 2000. - 1 kas. wiz. (19 min) : VHS PAL + Poradnik metodyczny / Bogdan Szczepanowski. - 8 s. ; 20 cm Za szklan [cian. Cz. 3. - Warszawa : "Dydakta", 2001. - 1 kas. wiz. (39 min) : VHS PAL + Poradnik metodyczny / Bogdan Szczepanowski, Edyta Gruszczyk-KolczyDska. - 13, [1] s. ; 20 cm . - Zawiera: Dotkn dzwiku ; Dotkn [wiatBa ; Dziecko niepeBnosprawne fizycznie - nauczanie ; Dziecko gBuche - nauczanie ; Dziecko niedosByszce - nauczanie ; Dziecko niedowidzce - nauczanie ; Dziecko niewidome - nauczanie ; Integracja spoBeczna - nauczanie ; KsztaBcenie integracyjne. UCZEC NIEPEANOSPRAWNY RUCHOWO Dziecko niepeBnosprawne ruchowo na drodze do niezale|no[ci / Krystyna Zitek ; oprac. scenariuszy Jolanta Jaszczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [ok. 2004]. - 188 s. ; 24 cm . - ISBN 83-920775-0-4 UczeD z niepeBnosprawno[ci ruchow w szkole oglnodostpnej : poradnik dla nauczycieli szkB oglnodostpnych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Loska, Doroty My[liwskiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 239, [1] s. ; 24 cm Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w ksztaBtowaniu funkcji manualnych dzieci / Izabela Dbicka // Nauczanie Pocztkowe : ksztaBcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 4, s. 55-60 Dziecko niepeBnosprawne ruchowo - nauczanie - metody ; Muzyka - nauczanie pocztkowe ; UCZEC PRZEWLEKLE CHORY Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomaga rozwj dzieci przewlekle chorych / Beata ZiBkowska. - Sopot : GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 . - 236 s. : il. ; 21 cm . - (Jak wspomaga / pod red. Anny Izabeli BrzeziDskiej). -ISBN 978-83-7489-239-1 Wybrane zagadnienia: czego potrzebuj dzieci przewlekle chore? ; Skutki niezaspokajania potrzeb w sytuacji choroby chronicznej ; Choroba jako sytuacja trudna; Na czym polega adaptacja do choroby? ; Homilopatia, czyli nieprawidBowy rozwj osobowo[ci ; Rola zabawy w procesie zdrowienia dzieci ; Lek i fobia w sytuacjach szkolnych ; Organizowanie dziecku przewlekle choremu warunkw do nauki ; Relacje rodzina szkoBa w obliczu zdrowotnego problemu dziecka ; Leczenie szpitalne ; Leczenie sanatoryjne ; Wsparcie chorych dzieci i ich rodzin ; Uprawnienia dzieci przewlekle chorych i ich rodzin. Ponadto ksi|ka zawiera pomoce diagnostyczne, arkusze robocze, kwestionariusze przydatne w pracy z dziemi przewlekle chorymi somatycznie i ich opiekunami oraz list publikacji w tym stron internetowych. 159.9 Zi Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 399, [1] s. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7308-780-4 Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu / Ewa Gralczyk ; Agnieszka BombaBa, Helena Balcerzak, Zbigniew Osajda - laureaci konkursu "Diabetycy do tablicy". - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 52 s. ; 15x21 cm . - (One s W[rd Nas). - Na okB. podtyt.: Informacje dla pedagogw i opiekunw. - ISBN 978-83-60475-37-9 Dziecko z astm w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogw i opiekunw / Witold Bartosiewicz [i in.] ; red. Marek Kulus. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 24 s. ; 15x21 cm . - (One s W[rd Nas). - ISBN 978-83-60475-36-2 Dziecko z cukrzyc w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogw i opiekunw / Daniel Witkowski [i in.] ; pod red. Aleksandry Grskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 48 s. ; 15x21 cm . - (One s W[rd Nas). - ISBN 978-83-60475-38-6 Dziecko z hemofili w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogw i opiekunw / Anna Klukowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 16 s. ; 15x21 cm (One s W[rd Nas). - ISBN 978-83-60475-37-9 Dziecko z padaczk w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogw i opiekunw / Sergiusz Jzwiak. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 27 s. ; 15x21 cm . - (One s W[rd Nas). - ISBN 978-83-60475-38-6 Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi / MaBgorzata Zwicicka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. - 15, [1] . - s. ; 15x21 cm . -(One s W[rd Nas). - Bibliogr. s.15 . - ISBN 83-86954-00-0 PsychospoBeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Krakw : "Impuls", 2001. - 223 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 213-[224]. - ISBN 83-7308-044-9. - ISBN 83-86473-81-9 UczeD z przewlekB chorob i uczeD z zaburzeniami psychicznymi w szkole oglnodostpnej : poradnik dla nauczycieli szkB oglnodostpnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 252 s. ; 24 cm Uczniowie z chorobami przewlekBymi : jak wspiera ich rozwj, zdrowie i edukacj / red. Barbara Woynarowska Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. - 322, [1] s. : il. ; 20 cm . - (Pedagogika specjalna) . - ISBN 978-83-01-16251-1 Dziecko chore przewlekle ; Dziecko niepeBnosprawne ; Choroby dziecice ; Dziecko chore na nowotwory ; Dziecko chore na cukrzyc ; Dziecko chore na biaBaczk ; Dziecko chore na padaczk ; Dychawica oskrzelowa ; BiaBaczka ; Cukrzyca ; Fenyloketonuria ; Hemofilia ; Pora|enie mzgowe dziecice ; Mukowiscydoza ; ZespB Turnera ; Dziecko niedosByszce ; OtyBo[ ; Padaczka ; HIV - zaka|enie ; UkBad kr|enia - choroby ; UkBad oddechowy - choroby ; UkBad trawienny - choroby ; Choroba trzewna ; Wtroba - choroby ; ZespB AD/HD ; Choroby psychiczne UCZEC Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA Dysfunkcjonalno[ uczniw gimnazjum / Agnieszka IBendo-Milewska. - Warszawa : Difin, 2009. - 195, [3] s. ; 23 cm . - (Engram) . - Bibliogr. s. 188-195 . - ISBN 978-83-7641-002-9 Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodzicw / Urszula Oszwa. - Wyd. 2. - Krakw : "Impuls", 2007. - 140 s. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. -ISBN 978-83-7308-668-5 Zawiera: Dysleksja w szkole i w domu. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejtno[ci arytmetycznych. Dziecice zaburzenia emocjonalne. Fobia szkolna. Jaknie. Moczenie nocne. ZespB stresu pourazowego. Padaczka dziecica. Zmiany w lateralizacji. Dziecko z cukrzyc w klasie. Alerigie i astma a edukacja. Zaburzenia uwagi u dzieci. Agresja i zaburzenia zachowania. Jak wychowywa i uczy dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzieD / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PaDstwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, 2006 . - 147 s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 144-[145]. - Tyt. grzb.: Profilaktyka na co dzieD. - BBdny ISBN . - ISBN 83-895666-22-2. - ISBN 978-83-89566-22-5 Jak uczy i wychowywa dzieci z zaburzeniami zachowania? cz. 2 /Aleksandra Krasowska // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 14-17 Jak uczy i wychowywa dzieci z zaburzeniami zachowania? / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2006 , nr 12, s. 6-8 Jak uczy i wychowywa dzieci z zaburzeniami zachowania? cz. III / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2007, nr 4, s. 10-12 Jak uczy i wychowywa dzieci z zaburzeniami zachowania? cz. IV / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2007, nr 5, s. 10-12 Jak uczy i wychowywa dzieci z zaburzeniami zachowania cz. V / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2008, nr 1, s. 6-7 Jak uczy i wychowywa dzieci z zaburzeniami zachowania cz. VI / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2008, nr 2, s. 10-12 Jak wychowywa i uczy dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzieD / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PaDstwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, 2006 . - 147 s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 144-[145]. - Tyt. grzb.: Profilaktyka na co dzieD. - BBdny ISBN ISBN 83-895666-22-2. - ISBN 978-83-89566-22-5 Krzycze, bi, niszczy : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekB. Maria Bacdorf. - Wyd. 2 w jz. pol. . - GdaDsk : GdaDskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 102, [1] s. : il. ; 21 cm . - (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliogr. s. 99-[103]. - ISBN 978-83-7489-126-4 PrzeciwdziaBanie niepo|danym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorcw zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawke. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009. - 143, [1] s. ; 24 cm . - ISBN 978-83-89566-96-6 Stymulujca funkcja zabawy w przezwyci|aniu trudno[ci i zaburzeD w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju / El|bieta Maria Minczakiewicz // Rewalidacja. - 2005, nr 1 (17), s. 54-70 Stymulujca funkcja zabawy w przezwyci|aniu trudno[ci i zaburzeD w zachowaniu u dzieci z deficytem rozwoju / El|bieta Maria Minczakiewicz . -// Lider. - 2005, nr 4, s. 8-13 Terapia dzieci impulsywnych : model rozwizywania problemw poprzez wspBdziaBanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tB. Marta StasiDska. - Krakw : Wydaw. UJ, cop. 2008. - 274 s. ; 23 cm . - Bibliogr. s. [253]-263. Indeks. - ISBN 978-83-233-2440-9 PAGE PAGE 1 "  r!!(""<###R$n$$%%J%N%%%&p&&&'l'|'''v(|(**,*vvghyuhv:|B*CJaJphUUU h/5hv:|5B*CJaJphUUUh/%>hv:|B*CJaJphUUU h/%>hv:|5B*CJaJphUUU hp:hv:|5B*CJaJphUUUhyuhv:|B*CJaJphDDD h'hv:|5B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphDDDhv:|B*CJaJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUU%,*.**L++.,D,l,,,-d-f-.V.d...."/`//0000(1N11111H2v2x2"3иĘĘĘĘćyĘĘĘĘh h~nhv:|5B*CJaJphUUUhv:|5B*CJaJphUUU h/5hv:|5B*CJaJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUU h'hv:|5B*CJaJphUUUh~nB*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUUh/%>hv:|B*CJaJphUUU h/%>hv:|5B*CJaJphUUUh/%>hv:|B*CJ aJ phUUU#"3Z4\4^4r5555 66:7`77778889P9999999999ŹxiWHWHWh7%z5B*CJ\aJphUUU#h/%>hv:|5B*CJ\aJphUUUhv:|5B*CJ\aJphUUUh/%>hv:|B*CJaJphUUU#hWohv:|5B*CJ\aJphUUU h/5hv:|5B*CJaJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUU hp:hv:|5B*CJaJphUUUhqL=h~nB*phUUUh~nh~nB*CJaJphUUUh~nhv:|B*CJaJphUUU69999::=A C CEFFGGIIIKKK$a$gd7%zgd7%z $ & Fa$gd7%zgd~n-DM gdv:| $ & Fa$gdv:|$a$gdv:|gdv:|99:J:::;F;r;x;;<P<x<<<==>>>>>>X????@@@AAA;ޭsddddddRs#hWohv:|5B*CJ\aJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUU h hv:|5B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUUhP7hv:|B*CJaJphUUUhv:|5B*CJaJphUUU hP7hv:|5B*CJaJphUUUh/%>hv:|B*CJaJphUUU h/%>hv:|5B*CJaJphUUU#h/%>hv:|5B*CJ\aJphUUUh7%z5B*CJ\aJphUUU AAAB.BlBpBBC C CCCD\DrDDD E E^EpEEEE,F2FXFFFFFfGlGGGGGGjHHHHHvIIIIǶǶՈh~n5B*CJaJphUUUhP7hv:|B*CJaJphUUU hP7hv:|5B*CJaJphUUU h hv:|5B*CJaJphUUUhv:|5B*CJaJphUUUhv:|5B*CJ\aJphUUUhWohv:|B*CJaJphUUUhv:|B*CJaJphUUU/IIIIIIIIJJJ2KLKKKKKKKL&LLLLMȼjYJJJh h7%zB*CJaJphUUU h h7%z5B*CJaJphUUU)h7%z5B*CJOJQJ\^JaJphUUU#h/%>h7%z5B*CJ\aJphUUUh/%>h7%zCJaJh/%>h7%zB*CJaJphUUU h/%>h7%z5B*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUUheh7%zCJ$aJ$h/5h7%z5CJ$aJ$h7%z5CJ$aJ$h7%zCJ$aJ$h /hv:|B*CJaJphUUUK M MBNHPDRzTTTWWZZ[[:bh7%zB*CJaJphUUU h/%>h7%z5B*CJaJphUUU h/5h7%z5B*CJaJphUUU hKh7%z5B*CJaJphUUUh!h7%zB*CJaJphUUUhWoh7%zB*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUUh h7%zB*CJaJphUUU h h7%z5B*CJaJphUUUh7%zCJ$aJ$h h7%z5CJaJ$TUU VVV WWWWxXXX>YZZZZZj[[[\\]L]]]^P^___"`J````a@a`aaab:b(cPcrccc(dJddJeeTgVgh6j8j÷ԨԖ#h/%>h7%z5B*CJ\aJphUUUh/%>h7%zB*CJaJphDDDh7%zB*CJaJphDDD h/%>h7%z5B*CJaJphUUUh/%>h7%zB*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUU hL"h7%z5B*CJaJphUUU;8j:jv@vBvvv8wnwwwwwwxxϾϾᐁo`h7%z5B*CJ\aJphUUU#hNIh7%z5B*CJ\aJphUUUh:h7%zB*CJaJphUUU h/h7%z5B*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUU hNIh7%z5B*CJaJphUUU hL"h7%z5B*CJaJphUUU#hL"h7%z5B*CJ\aJphUUUhL"h7%zB*CJaJphUUUh/%>h7%zB*CJaJphUUU%fh $ & Fa$gd7%z -DM gd7%zgd7%z $ & Fa$gd7%zxyDyjyyyz*zhzzzr{{{{||Z}}}}p~~,.>\Ԁ"*j؄ff2hՑՑբ h%^h7%z5B*CJaJphUUU h:,h7%z5B*CJaJphUUU h/h7%z5B*CJaJphDDD h/h7%z5B*CJaJphUUUh:h7%zB*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUUhNIh7%zB*CJaJphUUU3hjl2jpĉ F6>dfhj.T Jl޲n] h%^h7%z5B*CJaJphUUU hNIh7%z5B*CJaJphUUUhNIh7%zB*CJaJphUUU#hNIh7%z5B*CJ\aJphUUU#h:h7%z5B*CJ\aJphUUUh7%z5B*CJ\aJphUUUh7%zB*CJaJphUUU h:,h7%z5B*CJaJphUUUh:h7%zB*CJaJphUUU#h /h7%z5B*CJ\aJphUUU$hDF\dfjZxz|~$ & F-DM a$gd7%z & Fgd7%z-DM gd7%z -DM gd7%zgd7%zlΎBDFȏ,Б2Z\.\ړ,PvD`ޗΘ.֙ (fpښ<.^zœ$Ƕ䖶hjh7%zB*CJaJphUUU hjh7%z5B*CJaJphUUU h%^h7%z5B*CJaJphUUUh7%z5B*CJaJphUUUh7%z5B*CJ\aJphUUUh7%zB*CJaJphUUUh:h7%zB*CJaJphUUU;$b8 ^~ҟdfjҠ`l`Ȣ&V\z HlȤ`bdfhjtvĵĦh7%z5B*CJ$\aJ$phUUU#h_3h7%z5B*CJ$\aJ$phUUUhv:|h7%zB*CJaJphUUUhjh7%zB*CJaJphDDDhjh7%zB*CJaJphUUU hjh7%z5B*CJaJphUUUh:h7%zB*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUU4 VZXڨd2pƪ"vxz|~пxiZH#hWoh7%z5B*CJ\aJphUUUhjh7%zB*CJaJphDDDhjh7%zB*CJaJphUUUh7%zB*CJ$aJ$phUUUh /h7%zB*CJaJphUUU h /h7%z5B*CJaJphUUUhWoh7%zB*CJaJphUUUh7%zB*CJaJphUUU h_3h7%z5B*CJaJphUUUh7%z5B*CJaJphUUUh7%z5B*CJ$\aJ$phUUU#h_3h7%z5B*CJ$\aJ$phUUU~f(»J&fhV&zɸppah|hvB*CJ$aJ$phUUU#h7%zh7%z5B*CJ\aJphUUU/h7%zh7%z5B*CJOJQJ\^JaJphUUUh7%zh7%zB*CJaJphDDDh7%zh7%zB*CJaJphUUU h7%zh7%z5B*CJaJphUUU)h7%z5B*CJOJQJ\^JaJphUUUhh7%zB*CJ$aJ$phUUU#hh7%z5B*CJ$\aJ$phUUU h>@02gd -DM gd$a$gd $ & Fa$gd|-DM gd7%z d]gd7%zgd7%z$a$gd7%z $(>@vfhx\ P$>|02̺|m|m|_|m|m|m|m|m|m|m|m|m|m|h5B*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUUhB*CJaJphUUU ht#h5B*CJaJphUUUh5B*CJ$\aJ$phUUU#hvh 5B*CJ \aJ phUUU#hvhK5B*CJ \aJ phUUUhv5B*CJ \aJ phUUU#hvh|5B*CJ \aJ phUUU#hvhv5B*CJ \aJ phUUU#2 vtph\|66Jοஔஔs#hEQh5B*CJ\aJphUUUhhB*CJaJphDDDhB*CJaJphUUUh5B*CJaJphUUU hEQh5B*CJaJphUUUh:hB*CJaJphDDD#h:h5B*CJ\aJphUUUh:hB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUU' &`#$gd:,$a$gdgdhgd "6 R:@Z^ijĖ{qkqkgh%r h%r0Jjh%r0JUhhARB*CJ$aJ$phUUUhARB*CJ$aJ$phUUUhB*CJ$aJ$phUUU h@h5B*CJaJphUUU hEQh5B*CJaJphUUUhB*CJaJphUUU h:h5B*CJaJphUUUh:hB*CJaJphUUUh5B*CJ$\aJ$phUUU'hhARB*CJ$aJ$phUUUh|6h%rh|60JmHnHu h%r0Jjh%r0JUh:, $a$gd 1h. A!"#$%Dd o#960 # A"{ ^[l,WD20@=O ^[l,BhWxڽ\}tTُ|lV&7EDBL$`"T iDmԶJĞZ"PGC8`3w67ow_؄w7{w8!=ۯ`ʪ3f ǣgeH3z2;YZlPč5 v w7H0xN/Vb⹎bO*f4 ?/Րn1Ps*U9Wή;.j"v[*V %l%X3 XvG?l>x@(Te+m < 2]Q΅l j]r^C<9 /ACxFbr@U ̦n~H`lO<&}tF5O,7sXZ&0x ؘ *^b=\(&!}XP%o+Y|6R*+als~ĨNꍘt9P P TJuy697vgVҹ:z˨%z0UM]e9Ybc?P [Fςs;+x$;~wUS05,ȥqvWabGU^wx ?Sea{%=mʗ.wDlf帐m"6|Hv+@M\ EhkFA[Ⱥεޔ uH:>p8tNrŷxߛFYGroB/`P=!q&".v|h+}v|;0}·h1Z:[9ų|[zm ?:DN 9n2|L82sLbaاЫUBK2a*Govy|&绁 o'0C+iqǚ855 tP7(]EuGOn8{9OPMMäM7zo!}o3daMnSq)qd^!&ƻ{yp% Hl132|m&q+F-`~vk3Asp­37*8Os!j`ŀl튦Xp-v=h9ŜTqmَ\G|s&0"dB+|/:I?8g ='BG;a'+&('a T\)= ژkHY!^.$b>=h2OgcP0nU Y=۲[{[O~G̶hoRxO=8Moۜ8ޞ9##jl1mH6mas\XܛG>+\£q~k;cz9O^sqq7(cUJ+y.QVEYȳK>k@2q27̔oM xNC:EyWgW>bxxu{aWǡpGͫǡx7hÅC,+e9Cq>'8A$s_|K5O4^ble;.e̷(yv1p(K9TL. LN m^|I;a+09çc&eۈeuZWr٤ߤpΌz<^ȳks GO8ڐUǑp$|)UG|^x>|ց+ZxZ|!~+˜:/"DKr=Ԭi$rkʹd*iyS>a+_\bT{tl^<6*4vf T>cC1UKx(yX#>؎C̓PܯIn^u+U ][6x[uQF$9pwWu(T*d4+/EʻjۧBm'oʽoxKU]g?Oj =&bh~Ci"1dG~Vx^ϊ#bP d.#@]+\Ds,iD':#ϮMxο4]bb̌q&]bR ;cb?b.f@qY࢞q};busu6ƍͦw NJT'E)zg>/!D?eVwr4\DRx|5eW5^>*^>tG]w3Y^fg% /v y c#c aq󼢚GHtQhj8\]l?7I}tƒ$+=Q{MAb̞ȿm{F]Pd>ԷcRv,=O')vgt_f2x#?V< _ ]OshW=*=?ՀX#cF^oGOUӕy}ϋ ϮgX+^ f 4K{$S`gY:vO=,(?cYe!Ϯ.r~ ; $82;#lh""Ok,B{EW-ON-sؓM6SSLc =YQ} D} cռ>Ƽ3 <^+4^;p;rbmuҋ4,|s}§8m@9]=b/W\ϾV"!Hm|~)hZkZJGPz4j^`c>[XO?#جT鏏iU\ͬZ vWv#wqʽo޷S70oګ ݄&lX%ft{Dۙ׳vl{#?v ڗ/joZApE8Gv Fevm7sjw_e-֮\jA4d{ݛ :t..6;5ΞAomrpMb#xoϾ·]7gM".:۝==P@xc0FC{Qd,&YI-~Au` [ ~f``&&rN]K~t|? x_6RKa ?(3h/xQVWiG(1KwF^o C öaLؓCPO8{0?D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyF^@F Normalny (Web)dd[$\$>U@> gO HiperBcze7>*S*Y(phDe4 @4 %rStopka p#0)@!0 %r Numer strony Nlmd" ) >D%M+ !!j"?#$%%(-*.*;*<*=*>*\,!---$/%/B4U5V5667q9r9s9t9u9v9w9x9999e:<</??J@AD6F7FG GHKK{M|MNN$P%P&PCPDPQQERFRSSTT V VVXXYZZZZZ\\\\]^*_+__````acKfth6ijjlmn8q9q r}rsEuvwxxxyc{d{{{{{R}gyzijkψpq67<=ēœ%&'-V~)GH-./01EFRS45VhDEGgh?NOPQhijTF 12*+}~XYZ[\]^_`abcdefopq|}~0 0x0x000000000000000000000000000000 0000000000000000000 00000000000 0000000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000 0000000000000000p0p0x00p0p0000 00000000000000x 00000000000000000000000000000 00000000000000000000000 000000000000000x 0000000 0 00000@0@0x@0x0x 0 000000000000x00000000000000000 @0@0@0@0@0@008 l" >%M+ j"?#%%(.*;*>*\,--$/%/B4U5V566q99e:<<AD6F7FGKK{M|MN$P&PCPDPQQERFRSTT V VXXYZZZZ\\\]^*_+__````thjmn8q rsxyc{d{{R}gipq67<ēœ%&'-V~)GH-.01EFRS45VhDE?OPQhF *n;00 n{00p@0n{0'1n;00n;00n;00@0@0@0@0n;00n;0 0 n;00@0@0n;00n{00n;0 0n{00n;00n{00n{00n;00n;00n;00n{00n{00/n{00n{00n{00n;00n;00n;00n;00n;00n;0E0n{0a0n{00n{00n{0c0n{00n{00n{00n{00n{00n{00n{00n{00n{00n{0w0n{00n{00n{00n{00n{00n{0[0n{00n{0]0n{00n{00n{00n{00n{0c0n{00@0n{0f0@0n{00n{00n{00n{0^0n{0^0n{0B0n{00n{00n{00n{00n{00n{0H0@0n{0k0@0@0@0n{0:0 n{0:0@0@0@0@0n{0E0n{00n{00n{0=0n{00n{00n{00n{00n{00n{0@0n{00n{0-0@0@0@0@0n{0v0n{0P0n{030n{0O0n{0O0@0n{0O0n{0O0n{0O0n{0[0 n{0[0@0@0n{030@0n{00n{0i0n{00n{00n{00n{0l0n{0l0n{00n{00n{00n{00@0@0n{00n{0r0n{00n{00n{00n{00@0n{0x0n{0x0n{0x0n{01@0@0@0@0@0n{00n{00n{00n{01n{01@0@0n{0I0n{0,1@0n{00n{0N0n{00pn{00n{00n;0E0@0n{00n{0N0n{0401n{000R0 !,49HP[`dhmr@z~&(,*"39AIMT8jxhl$~2nqrstuwxz{|}~  L6JztL6KL9KU]!!&")"""""##r##$$%% % %%%%!%M%P%%%%%&&j&r&&&&&&'d'l''(((((.(?((())T*b*z********+,,,,,,,,,^-e-i-p-------+.8.@.Z.w......//0000000001 1 111.131112$2N2Q2s2{22233333333333333 444444>5L55566666666G7I77778888888888888 9969>9N9P999::::8<D<N<Y<<<e=n=============2>:>>>>?`?i?@ @@@ AAAA2ADAsA{A:B>BBBbCgCiCpCsC|C}CCCCCCCCCC+D3DEEiFlFmFsFzFFFFFFFFFFkGvG}GGGGGGsHHOIVIIIIIIIJJJJK"K#K(KDKHKIKQKmKxKKKKKKK[LcLLLLLLLLLLLLLM M$M0M3M:MHMSMVMXMhMsMNNNNN&N'N.N0N6N7N=N;O>OOOOOOOOOOOOPWP_P}PPPPPPPPPQQQTQ^QQQQQR'RbRkRuRRRRS&S6SBSSSSS3T9TyTTU U1U5U6U=U@UFUMUTUXUZUUUUVVVAVEVFVLVPVRVVVVWMWRWbWdWfWnWoWyWWWWWX XvXXXXXXY Y YYYYY$Y&Y*Y+Y2Y6Y8Y@YGYSYZYYYYYZZ5ZEZZZ[ [)[2[[[[[8\=\~\\\\]"]|]]]]^^^^R_W_^_d______ `'`,`6`C`t`y```taaaaaa b(b5b?bbbbbc cccddddf$ff gyg~gFhNhhhqiyiiiLkQkkk-m4mnnnn_ogoCpJpqqPrXrrrrrrrrrssssksnsysst#t~ttuuuv}vewiw}wwwwww7x?x_xhx|xxxxVy_yyy:z>z}zzzz{{N|S|T|Z|||||:}=}}}}}}}}}~~_fBJZbS[Ԃق9>$)*.24=BX]~Tdm{$8=ps DGdl|&*8@PSU[Q\ai}ܒ{Õanyϗߗ+;FY#>Hљޙq{Țؚ(4CLTUeVaҜڜMR͝ӝԝڝݝߝ!nyŸ͟Ѡؠ #Сաdqt t{ͦڦiv4<Ũ 16px#0y{֭ͭHU ұڱԲٲǶX` (.׻ڻܻ}nw{_j)02CbqPUSZ59[eXbNXiq-2CJ[aejv|~p}*7'f~NTzTa)?G%4 z!3?ST ' < = U W l  U c 8Ax|7 :J"-TU$cw23epP`pr Uk # '!)!!"6"7"""""## #!###% %&%0%d%e% &&U&V&t&x&''O'P'n'r'.(M(~(((() )=)F)s)t)))>*E*****++++],d,,,,,!-(-t-}-------$.+.h.i.......C/T///D0S0 11"1.1B1C1(202d2e2}2~233334444I4P444445555c6q66667G7W777 8)8_8`88889(9)9@9A9R9S9x9999(:2:D:E:n:w:::::]<f<<<<<<<7=9====>>><>=>>>>>??s??9@;@T@_@@@HATAAASBcBBBBBCCCC5D6DeDsDmFvFFFFF:GEGGGGGGGHHIIII)J*JJJJJK KUK\KKK LLLLMLLLX4Gqy+~ÜĜםݝ Ϟў%ҟ۟01'(dtR]̤Τ_lȥԥz@KǨȨ:Cz4?{|ޫ߫"o{ܭݭ,9ڮ [\HZG]ޱl~78ܴbziw 'IJQiܻAOUcŽнƾ dr{ASu%cm !<N_hi~DFxz\pTUst\e-6MO)*f~.*>*x99PDPZZ``d{{g{œ1FGhQj2+7Xf~f~7)=rz7fYkTh Ds+]b+_PQdTk~Ph^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh``^``OJQJ^Jo(hHoh00^0`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHTk~+_z7Ds+]7)YkTZpzRb"$ 0kLi7 0h>* 0>P/r 0NCW ]j$[% 0NCWQ34mE 84a1ZM 100IQ 0{PAB 0u- S` 064nw7 0fG,$K0m5>Z PTM& Q$K0^cZ'5$0i)D 0wju| Q S` Q' 0s&  "Gxc K \" i) 00 Z'5$0C [V Z YDL 0z .o Vf qvY R}D} 0ID /<$K0OPb r $K0y E 1 z| Z'5$0H U s}s& 0xytn$K0s/Lf$K0tnxy%q 0Ur 10 09N 0WXV5q3 0 SNF 0'`=_ 0K2oRU D-Z&x$K0Vch> 0lgdn 06Rw&/Yu 0#; = NFH 0%grf 0D6 a[sxV$K05ys>s# YWi"$K0i0b$K0Bt= 7$ Aj 0y 00>)@&V 0@_".$ 0 k%$\" $K0%jm 0RAfe 0\43} 0Zq &` J$ 0moLMpD$K0**|$K0G zU hZ'5$0 @ . 0% qvY 0k^ 0GwR{ 0 [lD eUK2 0E}\ ooy2. Q'Ss/ QE/ E# {8$K0f-1 {9 WN!Z $K0/5!u- $K02$! 0MA"i"GwR 0I#M& Q 0>s#t $6 $k 0Rb"$ 0_".$E} 0J$D 0^X%R 0%U% 0`%f-1 0Jl%e&D&<-'Epa 09'v&7H 0O^e(5, 0*B30 5,~u 0,:V 0#`,Mg$K0Akz-62B$K0oy2. .#; 0y.4r 0w3/ty$K0j6/GN 0lK/&` $K0/Ss/B303&01 .0I"1Wm1 0Wm1C 0ey12H1 02H15 0yC2 fd$K08`263 7 j3 @$K05q3K; I35I$K0Z'5<-' 05.0  5sP c96d 0v684a 0]6$[$K0BJ6"`r 01]6gU ~6sxV 0k6\{6Z'5$0zm6/Yu$K0 7Li7t $ 87y0I 0ufU7k6 nw7 J7Z'5$0,7s} 0C8I"1 0{8dt 0 "9pz$K0{9Wu:?;Z 0K;~ < _M 0i$<\$K0 /G0@Jl% 3@i$K0@#@K^ @A**| 0SBz 62B9` 0l Bek 0vC 0[lDA>DGyvI$K0:kD%U%$K0HD;\ 0MpD{6v 0DWu: 4mE EOf 0+-EE E 0{.El B$K0 OFVc$K0'OF7$ 0WFUOG8`2 v&7Hw pHeu 0.Hy0I3z 0l+qI 6h$K0GyvI8K 0IeU 08Km mn 0$&Lx}L=$K0YDL63 0 _M[v :CM% $K01ZMNufU7 0Nju 0NNI"1$K0DN0Ge 0.,N u$K0GNDm N0> 0 P-qR` 0-o9P> %KPDN$K0sPM& Q,i 0AZQ>P$K00IQ(^  R'OF$K0MRMg 0 SNdT$K0Z2T N{$K0NdT`% 0oRUzUgU)@&Vo [VsxV1< 0:V<a 06W  !W]j sW9' 01Xe_$K0fJX~ < 0cXe& zZUY'`$K0)`Y=N*Z9$K0dQwZ@$K05>ZmZZ'5$0!#[fJX$K0`:[N$K0;\N 0\_]Zm$K0d^?; 0(^KCt^SB 0k^$&L K^=_-o9P 0e_pH 0-qR`xYNo 09` 0-i`Z'5$0EpaR Oa<aD& %bvC$K00by. 0wscey1$K0"Gxc5c S$K0 fd*f 0,Xdc96$K0:e0@ 00Ge5ys 0Afe.o 09eE$K0grfQ VfOflg *f6W 0Lfdl 0\tgR$K0MgGp4v 0 6h*U= 0,i3&0 0Efi6 $$K0xiZ'5$0i%j 0 AjMA" ek"'{ 0L7kdl1]6 0Zm:e 0Dm#C n@#@ 0n+-E m mnWF xYNo{r +sod^$K0oo;\$K0J'pZ'5$0?2UpO^e($K0xy%qQE 0"`r 0/r 5 04r)`Y {rdtUOG 0ot87$K0 u2$! 0/Yu#C n 0euK ~uc>w Gp4v-6x 0{6vo 0[vc>wZ&xv6 0-6xI3 uy P$K0tyKCt^ 0m\z,7$K03zOa "'{.H  N{64 0{G |**|WXV 0R}D}L7k  TT}Z'5$07x}Z'5$043}!W 0~Z'5$0={PA 0qyxB=/nV0o Az-egO 4-?%[(t#*%^0- //18G1y2/5'w5d6z67P7 9]a9{t9p:1;qL=/%>E>?CLHNIzJw;MaLOEQAR#ST7TN\%^I_aua|bjfj5k>Zl%rww|x7%zv:|G?~}0E!~n|J[_3b7VWo8igh=U .'K~js::,|6 v@D;Dq-8H`3oE MCL9vA7vyufPb4L"'Pu3f "@M|aaaaa a aaaaaaaaaaaa!a"a#a$a%a&a'a(a*a-a.a/a0a1a2a3a4a5a6a7a8a9a:a<aAaBaEaFaGsHsIJKLNOPQRSTUV[]_abcdegij`` `@```````$`&`(`,`.`4`8`:`>`B`D`J`L`N`P`R`T`V`X`\`b`d`f`h`j`l`n`p`r`t`v`x`z`|``````,@``4@```````````````````````UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialE5 Lucida Console?5 z Courier New;Wingdings"qZ{fZ{fzf33l33l!24 3QH)?0o,UCZEC ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiIComICom$   Oh+'0 ,8 T ` l x0UCZE ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiIComNormalICom2Microsoft Word 10.0@G@>@8;S@8;S33՜.+,0 hp| l -UCZE ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F/ZSData 1TableWordDocument"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q